pár slov

O NÁS

Európsky Dialóg je mládežnícke občianske a mediálne združenie založené na podporu aktívneho občianstva, profesionálnych médií a umenia, kvalitnej práce s mládežou a mediálnej gramotnosti na Slovensku i v zahraničí. Európsky Dialóg podporuje európsku integráciu, zastupuje Slovensko v dvoch európskych sieťach, ktoré združujú mládežnícke organizácie z celej Európy i mimo nej – European Youth Press a Prisma European Netwok. Udržuje tiež strategické partnerstvá s ostatnými mládežníckymi alebo mediálnymi organizáciami a je regionálnym multiplikátorom siete Eurodesk.
Jedinečný profil Európskeho Dialógu vytvára najmä spojenie jeho zamerania na prácu s mládežou, médiá a umenie. Činnosť organizácie sa zacieľuje na mládež, mladých novinárov a ďalších tvorcov médií, umelcov ako aj pracovníkov s mládežou. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom, ktorí čelia nedostatku príležitostí v dôsledku rôznych prekážok alebo takým, čo doteraz neboli verejne aktívni.
Organizácia je schopná pomôcť mladým ľuďom získať nové kompetencie v príslušných témach, rozvíjať ich talent, zvyšovať mediálnu gramotnosť a odolnosť voči dezinformáciám. Usmerňuje ich k tomu, aby využívali všetky príležitosti, boli pripravení na výzvy a uvedomovali si dopad rôznych aktivít na spoločnosť a prírodu. Európsky Dialóg uľahčuje a podporuje tvorbu kvalitných médií a umeleckých diel mladých ľudí, dialóg medzi mládežou a tvorcami politík a tiež podporuje európsku identitu i aktívne občianstvo.
Európsky Dialóg sa zameriava aj na pracovníkov s mládežou, pre ktorých je dôležité osvojiť si vedomosti o najrôznejších témach k tomu, aby boli schopní vykonávať vysoko kvalitnú prácu s mládežou, ale tiež inšpirovať a posilniť postavenie mladých ľudí, aby boli aktívnymi občanmi a rozvíjali svoje vlastné projekty a iniciatívy. Európsky Dialóg kladie v tejto oblasti dôraz na digitálnu prácu s mládežou a na využívanie médií.
Európsky Dialóg umožňuje mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou stať sa tolerantnými vzdelanými jednotlivcami, ktorí preberajú iniciatívu, starajú sa o svoje prostredie a aktívne prispievajú k pozitívnemu rozvoju svojich komunít alebo spoločností prostredníctvom online i offline participatívnych nástrojov. Tento prístup je relevantný aj pre oblasť médií a umenia, kde Európsky Dialóg podporuje zapojenie publika, kvalitnú a zodpovednú produkciu a spoluprácu naprieč profesiami a hranicami.