Creative Media Space – Medzinárodná Erasmus+ Mládežnická výmena

Tento projekt bol zameraný na vzájomnú výmenu skúseností a vedomostí vo viacerých oblastiach relevantných pre prácu mládežníckych organizácií zaoberajúcich sa médiami ako takými, ale najmä žurnalistikou. Európsky dialóg je od roku 2015 členom nemeckej mládežníckej organizácie s názvom European Youth Press, ktorej ideou je združiť mladých ľudí všetkých európskych krajín, ktorí savenujú žurnalistike a tvorbe médií.

Mládežnícka výmena s názvom Creative Media Space tak umožnila vybraným členským organizáciám EYP na základe metód neformálneho vzdelávania vzájomne zdieľať svoje skúsenosti, vedomosti a informácie, ktoré poslúžili jednak pre zefektívnenie činností jednotlivých partnerských organizácií, pre nadviazanie vzájomnej budúcej spolupráce no najmä zvýšenie kompetencií účastníkov vo viacerých oblastiach spojených s tvorbou médií a projekt manažmentom. Vybraní partneri patria medzi veľmi aktívne a úspešné organizácie, pričom naším cieľom bolo do projektu zapojiť viaceré rozdielne regióny Európy.

Účastníci projektu boli mladí ľudia od 18-30 rokov, ktorí pôsobia v rámci štruktúr  partnerských organizácii ako členovia, stážisti či dobrovoľníci, no priestor dostali aj aktívni sympatizanti jednotlivých NGOs. Participanti si osvojili veľa užitočných vedomostí z oblasti kreatívneho písania, na základe čoho budú schopní zlepšiť samotný štýl písania vrátane kritického myslenia,  naučili sa lepšie orientovať v oblasti projektového manažmentu a konkrétnych výzvach, na základe čoho môžu zvýšiť svoje aktivity a rozšíriť tak dopad svojej práce. Medzi ďalšie aktivity možno zaradiť workshopy venované marketingovej komunikácii, nevyhnutne potrebnej pre činnosť všetkých médií, ale tiež workshopy zamerané zvýšenie obzorov v oblasti fundraisingu.

Predpokladáme, že mládežnícka výmena pomohla všetkým partnerským organizáciám zvýšiť svoju efektivitu a rozšíriť dopad svojich aktivít smerom k cieľovým skupinám. Projektom sme mali v úmysle tiež dopomôcť k tomu, aby naša celoeurópska partnerská sieť nadviazala hlbšiu spoluprácu a zorganizovala sériu spoločných projektov, čím pozitívne ovplyvní celú európsku spoločnosť. Naším cieľom je okrem iného prostredníctvom medzikultúrneho dialógu rozvíjať vzájomné učenie k solidarite, demokratickým princípom, slobode, rovnosti a mieru.

Partnerské organizácie

Ďalší informácie a odkazy

Dokumenty