TÉMY A AKTIVITY

Európsky Dialóg od svojho založenia v roku 2013 aktívne organizuje rôzne typy miestnych a medzinárodných aktivít a podujatí (tréningy, workshopy, letné školy, konferencie, debaty) a publikuje mediálny obsah (články, videá, multimediálne prezentácie) informujúci o dôležitých udalostiach rôzneho typu. Organizácia si postupne vybudovala širokú sieť spoľahlivých partnerov, s ktorými pravidelne usporadúva spoločné projekty a iniciatívy.

Európsky Dialóg prispieva svojimi činnosťami k zvyšovaniu profesionálneho a osobného rastu mládeže, rozvoju kvalitnej práce s mládežou a povedomia spoločnosti o dôležitých európskych a vnútroštátnych otázkach. Zameriava sa na nasledovné témy:

Mediálna a informačná gramotnosť, kritické myslenie, spoľahlivosť a transparentnosť informácií

Kreativita mladých ľudí pri vytváraní médií, umenia a digitálneho obsahu

Kvalitná práca s mládežou, najmä digitálna

Kvalitná mediálna produkcia, dôveryhodná žurnalistika

Aktívne občianstvo a advokácia mládeže

Ľudské práva a základné slobody

Európska integrácia

Upevňovanie spolupráce a prepojenia v rámci Slovenska i Európy

Organizačný rozvoj, inovácie

Činnosť organizácie je zameraná aj na ďalšie témy, ako napríklad životné prostredie alebo šport, pokiaľ však kladú dôraz na mediálnu tvorbu, napr. tvorbu obsahu alebo nadobudnutie kompetencií účastníkov smerom k lepšej komunikácii o týchto témach prostredníctvom médií alebo vďaka médiám. Účastníci pochádzajúci z rôznych prostredí sa navzájom inšpirujú a učia sa od seba navzájom, napríklad tí skúsenejší zdieľajú rôzne poznatky, osvedčené postupy a získané skúsenosti; začiatočníci zase prinášajú nové nápady a pohľady.

Od roku 2017 Európsky Dialóg pravidelne koordinuje všetky typy projektov Erasmus + a vysiela dobrovoľníkov na mobilitu v rámci projektov Európskeho zboru solidarity. Organizácia koordinuje projekt strategického partnerstva s názvom DiGi YOUTH a je partnerom ďalších troch prebiehajúcich strategických partnerstiev v oblasti mládeže (Gamefy, EURvoice, Digital MIR Lab). Okrem toho má ED skúsenosti s niekoľkými ďalšími medzinárodnými iniciatívami. Spolupracuje aj regionálne – v rámci Visegrádskeho fondu zorganizovala organizácia v roku 2019 projekt s názvom „The Fall School on Media“. V súčasnosti je partnerom v dvoch projektoch Europe for Citizens: „50 +30: From WW2 to the end of communism” a „Media for Citizens Story Lab“. Európsky Dialóg je tiež partnerom veľkého centralizovaného projektu s názvom Media4Change – Future Investigative Story Lab, ktorý podporil európsky program DG CONNECT – Media Freedom and Investigative Journalism.

 

Organizácia pravidelne spolupracuje so strednými a vysokými školami na Slovensku, kde organizuje workshopy alebo diskusie na rôzne témy týkajúce sa expertízy jej členov vychádzajúcich z jej hlavných cieľov. Od roku 2019 je ED regionálnym multiplikátorom európskej siete Eurodesk Slovensko, v rámci ktorej rozvíja aj niekoľko miestnych aktivít a konzultuje európske vzdelávacie mobility s mladými ľuďmi. Členovia ED navyše mentorujú niekoľkých mladých ľudí a radia im, ako napísať svoj vlastný projekt (najmä Erasmus+ mládežnícku výmenu pre mládež alebo solidárny projekt v rámci programu Európsky zbor solidarity).

 

Pre Európsky Dialóg je veľmi dôležité prekračovať hranice jednorazových aktivít. Preto sú jeho tréningy sprevádzané akciami pred (napr. súťaže, možnosti vopred prihlásiť rôzne práce a získať spätnú väzbu) a po (mentorský program) mobilite. Na uľahčenie ďalšieho vzájomného učenia a výmeny medzi účastníkmi Európsky Dialóg pravidelne zriaďuje medzinárodné pracovné skupiny, ktoré podporujú udržiavanie kontaktov a používanie digitálnych nástrojov na komunikáciu a spoluprácu.

 

V roku 2020 bol Európsky Dialóg zaregistrovaný ako mládežnícka organizácia Európskou nadáciou pre mládež, ktorú zriaďuje Rada Európy.

 

Geografický dosah:

 

Aktivity organizácie majú miestny, regionálny a tiež medzinárodný dosah. Európsky Dialóg funguje primárne v Trnavskom kraji, ale aj v celej krajine a realizuje aktivity vyplývajúce z jeho hlavných cieľov. Miestny rozmer sa posilní v roku 2021, keď v Trnave otvorí svoju kanceláriu.

Účastníci jednotlivých vzdelávacích aktivít sa následne stanú multiplikátormi motivovanými Európskym Dialógom k šíreniu získaných vedomostí a zručností hovoreným slovom alebo organizovaním miestnych workshopov, či napísaním vlastného projektu, ku ktorému dostanú pokyny od tímu ED.