DENISA KARABOVÁ

Predsedníčka / Projektová manažérka - Chairwoman / Project Manager

d.karabova@europskydialog.eu

Denisa Karabová je predsedníčkou organizácie a práci v sektore neformálneho vzdelávania a mládeže sa venuje od roku 2016. Od tohto obdobia pôsobí ako projektový manažér, facilitátor rôznych vzdelávacích podujatí pre mládež a výskumný pracovník aktuálne sa podieľajúci na viacerých dlhodobých medzinárodných projektoch. V roku 2018 ukončila doktorandské štúdium v programe európske štúdiá a do októbra 2021 pracovala tiež ako odborný asistent na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde súčasne zastávala funkciu zástupkyne vedúcej katedry pre vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. V rámci neformálneho vzdelávania sa špecializuje predovšetkým na témy mediálna gramotnosť a participácia mládeže. Má tiež niekoľkoročné skúsenosti s formálnym vzdelávaním nakoľko na univerzite vyučovala viaceré kurzy so zameraním najmä na politiku EÚ, pričom jej akademický výskum sa venuje téme europeizácie politického systému, špecificky najmä europeizácii politických strán.

Denisa Karabová is the chairwoman of the organization and has been working in the non-formal education and youth sector since 2016. Since then, she has been working as a project manager, facilitator of various educational events for youth and researcher currently involved in several long-term international projects. In 2018, she completed her PhD studies in the European Studies program and till October 2021 worked also as an assistant professor at the University of St. Cyril and Methodius in Trnava, where she also held the position of Deputy Head of the Department for Scientific Research and Publishing. Within non-formal education, she specializes mainly in the topics of media literacy and youth participation. She also has several years of experience in formal education, as she teached several courses at the university, focusing mainly on EU policy, while her academic research focuses on the Europeanization of the political system, specifically political parties.