Autor: Michal Húska

Viete ako EÚ pomáha s rozvojom regiónov v rámci členských krajín? Príkladom je práve Kohézny fond, ktorý podporuje investície v oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí a dopravnej infraštruktúry. Práve podpora rozvoja a ochrany životného prostredia sa na Slovensku dostáva čoraz viac do povedomia verejnosti.

Konkrétnejšie môžeme hovoriť o opatreniach čo sa týka nakladania s odpadom a presadzovanie princípov obehového hospodárstva, ktoré má za cieľ opätovné používanie a tým čo najviac minimalizovať tvorbu odpadu. Práve odpadové hospodárstvo je jedným z najväčších problémov v rámci životného prostredia v krajine.

Dáta hovoria jasne

Pre lepší prehľad sa na Slovensku v minulom roku vyprodukovalo vyše 2,5 ton komunálneho odpadu. Tento odpad tvorí zväčša odpad z domácností, prevádzok, obchodov, kancelárií alebo odpady, ktoré sa svojím zložením podobajú, (plasty, textílie, sklo, kovy, obaly atď.). Aj napriek tomu, že dáta ukazujú, že v porovnaní rokov 2021 až 2022 prišlo k medziročnému poklesu tvorby komunálneho odpadu o 4%, je to stále malé percento oproti hromade odpadkov, ktoré vyprodukujeme.

Ďalším problémom je nakladanie s týmto odpadom. Väčšina totiž končí niekde na skládkach, kde znečisťujú okolité prostredie, pôdu, lesy, toky vôd a prípade aj podzemnú vodu. Na východnom Slovensku vyše polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu skončí na skládkach. K riešeniu oboch majoritných problémov má napomôcť jeden významný projekt, ktorý je financovaný práve z Kohézneho fondu na východe Slovenska.

Ide o vybudovanie zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu na území obce Hincovce, mimo zastavaného územia. Na prvý pohľad si poviete, že takýto charakterovo klasický projekt nie je ničím zaujímavý. To však môže mýliť a to z dôvodu, že samotné zariadenie spracováva komunálny odpad z 35 obcí a miest, keďže obce sú zodpovedné za zmesový odpad z domácností. Tým podstatne prispieva k lepšiemu životnému prostrediu a jeho ochrane vo väčšine Spišského regiónu.

Ochrana životného prostredia aj rozpočtové úspory

Projektom sa zabezpečilo zníženie objemu odpadu uloženého na skládke a to len týmto jedným zariadením. Zariadenie funguje tak, že v prvotnom kroku pri spracovaní odpadu dochádza k oddeleniu na energeticky využiteľné produkty. Segregáciou vzniká aj druhotné palivo využiteľné v priemyselnej výrobe. Alternatívne palivo je vhodné pre spracovanie v bioplynových staniciach. Následne recykláciou sú spracované ostatné suroviny. Celý proces tak čo najviac minimalizuje mieru odpadu určeného na skládkovanie.

Výhody spočívajú nielen v ochrane a zlepšovania životného prostredia ale aj toho, že samosprávne celky takýmito krokmi ušetria na inkase za skládkovanie odpadu. Na konci dňa výhody spočívajú pre všetkých obyvateľov v tomto regióne. Opatrenia takéhoto typu nám môžu výrazne napomôcť k dosiahnutiu cieľov v oblasti recyklácie, ktoré majú už v súčasnosti trend zvyšovania. S týmto súvisí aj téma obehovej ekonomiky, kde projekt reaguje aj na opätovné využitie pri iných činnostiach a tým sa zabezpečuje prevencia skládkovania.

Možnosti využitia prostriedkov z fondov európskej politiky súdržnosti sú naozaj rôznorodé a môžu nám napomôcť k lepšiemu fungovaniu a aj ochrane životného prostredia v regiónoch, kde tento úspešný projekt môže byť príkladom.

Kohézny fond je súčasťou politiky súdržnosti EÚ, ktorá je jednou z najkomplexnejších politík Európskej únie. Už viac ako tri desaťročia sa naň vyčleňuje veľká časť rozpočtu EÚ – v súčasnosti 392 miliárd EUR na roky 2021 až 2027 – venovaná konkrétne cieľu posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ, a to nápravou územnej nerovnováhy a podporou „harmonického rozvoja“ medzi krajinami a regiónmi. Implementácia tejto politiky sa uskutočňuje prostredníctvom takzvaného „zdieľaného hospodárenia“: národné a regionálne orgány, pod dohľadom Európskej komisie, publikujú viacročné programy a financie sa poskytujú projektom, ktoré spĺňajú špecifikované strategické ciele a zámery.

Titulná fotografia: pixabay.com, Xtrodinary


Tento článok je súčasťou kampane YOUTHopia, novinárskeho projektu, ktorý vrhá nové svetlá na politiku súdržnosti EÚ.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *