Dôvodom k zrealizovaniu tohto projektu bola snaha prirodzene poukázať na rôznorodé skupiny, ktoré v spoločnosti pôsobia, avšak zo strany väčšinovej spoločnosti dochádza k ich odmietaniu a v určitých prípadoch aj k ich vylučovaniu. Cieľom projektu je posilniť inklúziu v procese učenia/vzdelávania. Tieto výstupy sú realizované pomocou interaktívnych prednášok, workshopov, aktivít, video-materiálov a manuálov pre všetkých mladých lídrov, ktorý sa zaujímajú o problematiku inkluzívneho prístupu. Výsledkom tohto snaženia je zvyšovanie podpory k aktívnej participácii v lokálnej komunite, podpore kritického myslenia, k hľadaniu nových spoluprác a riešenia problémov.

Účelom projektu je aj prispieť k porozumeniu rozdielov medzi pojmami ako sú emocionálne prežívania a emocionálne učenie, kultúrna chudoba, generačná chudoba, stereotypy, predsudky a ako možno prispieť k zníženiu týchto problémov.

Manuál – Téma I: Prečo je dôležité hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní

Téma I „Prečo je dôležité hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní“ predstavuje metodickú príručku pre mladých lídrov, ktorí začínajú pracovať s mladými ľuďmi v tejto oblasti. Príručka je rozdelená do dvoch hlavných oblastí. Prvá teoretická reflektuje na chápanie inkluzívneho vzdelávania ako celku a jeho významu v spoločnosti. Druhá časť je nastavená na aktívnu aplikáciu získaných vedomostí do praxe a predstavuje súbor aktivít na báze „best practices“ v oblasti aktívneho vzdelávania sa. Aktivity sú rozdelené podľa veku účastníkov a poskytujú možnosť hlbšieho porozumenia témy s možnosťou prispôsobenia skupine, s ktorou sa pracuje.

Manuál Téma II: Ako pracovať s témou marginalizovaných skupín, cez aktivity neformálneho vzdelávania

Téma II s názvom „Ako pracovať s témou marginalizovaných skupín, cez aktivity neformálneho vzdelávania“ je príručkou, ktorá slúži ako východiskový a základný bod k identifikácii hlavných skupín a problémov, ktorým čelia. V teoretickej časti sú z tohto dôvodu predstavené skupiny, ktoré čelia marginalizácii, oblasti, v ktorých sa marginalizácia prejavuje a dôvody, ktoré vplývajú na posilňovanie marginalizácie. Druhá časť manuálu je predstavením aktivít, ktoré sú rozdelené pre staršiu a mladšiu mládež. Tieto aktivity pracujú s predstavenou teoretickou časťou a ich hlavnou úlohou je skrz nastavené aktivity riešiť problematiku a pochopiť ju cez zážitkové učenie. Manuál je vhodný ako úvodný sprievodný materiál pre mladých lídrov, ktorý pracujú s touto témou.

Profil projektu v databáze Európskeho zboru solidarity


Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.