V súvislosti s národnými expertnými zamestnancami pôsobiacimi v nadnárodných inštitúciách ako napr. v Európskej komisii vo všeobecnosti vznikajú obavy, či dokonca presvedčenie, že daní úradníci nekonajú nezávisle, ale naopak pracujú a lobujú v prospech záujmov svojej národnej vlády. Zvlášť ak ide o úradníkov, ktorí sú delegovaní do nadnárodných štruktúr na určité, zmluvne presne vymedzené časové obdobie. Preto sa trojica vedeckých pracovníkov rozhodla na danú tému vypracovať výskum, ktorého výsledky určite mnohých prekvapia.  Menovite ide o Jarle Trondala, profesora verejnej správy na univerzite v Osle, Zuzanu Mudroch, pôsobiacu na post-doktorandskom štúdiu univerzity v Brémach a Bennyho Geysa, ktorý je docentom ekonómie na bruselskej univerzite.

Trojica vedcov pri svojom unikátnom výskume pracovala so vzorkou 400 úradníkov Európskej komisie, vyslaných národnými vládami na maximálne obdobie 6 rokov, pričom vychádzali z dostupných webových dát z obdobia od januára do apríla 2011, kedy bolo v Komisii vedených 1089 takýchto úradníkov. Svojím meraním dokázala skutočne neočakávanú mieru nezávislosti takýchto pracovníkov od svojich domácich vlád a ich pomerné silné naviazanie na Európsku komisiu ako takú.

Prirodzene sa môže zdať, že takto delegovaní národní experti budú v inštitúciách EÚ automaticky inklinovať k zachovaniu vernosti ich národným vládam,  ktorých iniciatívou bude zaistiť si prostredníctvom týchto pracovníkov čo možno najširšie presadenie vlastných záujmov. Najmä vzhľadom na fakt, že sú stále platení aj domácou vládou, do ktorej organizačných štruktúr sa po návrate z Komisie naspäť začlenia. Práve pre to, že nebudú chcieť prísť o lukratívne pracovné miesto by sa dalo očakávať, že budú zohľadňovať vládne preferencie.

Výsledky výskumu však ukazujú relatívnu nezávislosť takýchto úradníkov na národnej vláde. Na nižšie uvedenom grafe je znázornené do akej miery sú jednotlivci previazaní so svojou vládou a s Európskou komisiou, pričom nulová hodnota značí prepojenie na obe inštitúcie v rovnakej miere, kladné hodnoty znamenajú naviazanie viac na Komisiu a záporné na domácu vládu. Výskumníci pracovali s dvoma typmi základných otázok: „Do akej miery máte pocit, že pri výkone svojej každodennej práce  vystupujete ako zástupca Komisie/vlády?“ a „ Ako veľký dôraz kladiete pri predloženom návrhu  na najlepší možný záujem pre Komisiu/ vládu?“

 

Taktiež dané výskumné údaje naznačujú, že úradní experti do Komisie delegovaní z federálnych štátov vykazujú nízku úroveň oddanosti národnej vláde rovnako ako aj Komisii.  Miroslav Hajnoš to vysvetľuje nasledovne: „dôležitá je v tomto prípade regionálna úroveň, voči ktorej sú títo úradníci na nadnárodnej úrovni viac lojálni ako smerom k národnej vláde, či Komisii.“

Comments are disabled.