Už 25 rokov sa slobodné odbory na Slovensku usilujú zabezpečiť ľuďom prácu a za ňu primeranú odmenu, ktorá by im zaručila dôstojný život, ktorý je pre Európanov veľmi dôležitý.

Dňa 17.2. 2015 sa preto na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila prednáška prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára na tému “Aká je situácia odborov v rámci Európy?”

Diskusiu sa prezidentom KOZ SR viedol predseda Európskeho dialógu Filip Sekan.

ed_koz_02

Jozef Kollár sa v rámci svojho príhovoru venoval vývoju, charakteristike,  postaveniu odborov a ich vplyvu na politický systém Slovenska. Vysvetlil, že základným cieľom odborov je prispievať k rozvoju slobody, socialnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život pri plnom rozvíjaní osobnosti a schopností každého človeka so zárukou ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti, ktorú máme v Európe.

Nevynechal ani porovnanie postavenia odborov v zahraničí, pričom svoju pozornosť upriamil najmä na krajiny Európskej únie, v ktorých majú odbory silné postavenie. Intenzívne kontakty udržiava KOZ SR s mnohými odborovými centrálami najmä v Európe. Okrem pokračovania nadštandardnej spolupráce s Českomoravskou konfederáciou odborových zväzov (ČMKOS) má blízke vzťahy aj s Rakúskym odborovým zväzom (ÖGB) a nemeckou odborovou centrálou DGB.

Kollár pripomenul: “Už skoro viac ako 20 rokov sme aktívni na európskej úrovni. 1. januára 1996 sme sa stali právoplatným riadnym členom tejto európskej odborovej centrály. Akt prijatia do Európskej odborovej konfederácie je o to významnejší, že o takmer desaťročie predstihol vstup našich vládnych štruktúr do EÚ v roku 2004.“

ed_koz_04

Odborári z celej EÚ spoločne vystupujú ako predstavitelia zamestnancov voči zväzom zamestnávateľov a orgánom Európskej únie (EK, EP). Cieľom jej úsilia je upevniť demokratický charakter európskych inštitúcií a zabezpečiť integračným procesom potrebný sociálny rozmer.

V rámci diskusie Filip Sekan dodal, že “okrem bilaterálnej spolupráce predpokladám, že KOZ SR konzultuje spoločný postup s demokratickými odborovými centrálami krajín Vyšehradskej štvorky – V4 pri riešení sociálno-ekonomických problémov aj pri novelizácii sociálneho zákonodarstva“ , s čím Jozef Kollár plne súhlasil.

Jednou z kľúčových tém prednášky bola problematika práva na štrajk. Toto právo je podľa Jozefa Kollára jedným z pilierov modernej demokracie a jeho miesto v spoločnosti je nezastupiteľné. Preto akékoľvek pokusy o zrušenie tohto práva vyvolávajú podľa neho otázniky nad stavom demokracie v tej-ktorej krajine.

ed_koz_05

“Spochybňovanie medzinárodného práva na štrajk je v rozpore nielen s Dohovormi MOP, ktoré sú ukotvené v medzinárodných zmluvách, ale odporuje aj ľudským právam vo všeobecnosti. Takýto postoj medzinárodného združenia zamestnávateľov je neprípustný, nakoľko právo na slobodné združovanie  zamestnancov a právo na kolektívne vyjednávanie sú takisto súčasťou Deklarácie práv človeka.” dodava Kollár.

Právo na štrajk je základom demokracie a ekonomickej spravodlivosti a predstavuje tiež právom priznanú možnosť zamestnanca organizovane prerušiť prácu. Ďalej Jozef Kollár pripomenul: “V rámci Medzinárodnej organizácie práce sa rokovania o práve na štrajk uskutočnia 23. – 25. februára 2015 za účasti viacerých predstaviteľov odborových centrál z Európy, Ázie, Afriky, Japonska, Číny či USA a lídrov Medzinárodnej odborovej konfederácie.  Budú to ťažké, ale dôležité rokovania pre celý svet.”

ed_koz_03

Na záver prednášky nasledovala diskusia, v ktorej sa študenti pýtali rôzne otázky týkajúce sa postavenia a vízie Konfederácie odborových zväzov SR v budúcnosti i v rámci Európskej únie.

Prednášku zorganizoval think-tank Európsky dialóg v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Mediálnym partnerom podujatia boli Európske noviny.

Autor: Miroslav Hajnoš

Editor: Filip Sekan, Denisa Karabová

Video: Jakub Knoll

Fotografie: Miroslav Hajnoš

Comments are disabled.