Gender inequality – rodová nerovnosť sa bežne vyskytuje v politickej oblasti, či už na úrovni národnej alebo európskej. Nerovné rodové zastúpenie mužov a žien sa vyskytuje aj v zákonodarnom orgáne Európskej únie, a to v inštitúcii Európskeho parlamentu. Súčasných 28 členských štátov Európskej únie zastupuje 750 europoslancov volených občanmi priamym spôsobom.

Všeobecne platí, že reálna politická účasť mužov v európskej politike bola vždy vyššia. Dokazuje to aj percentuálne vyhodnotenie pomeru rodového zastúpenia oboch pohlaví, mužov a žien v doteraz všetkých uskutočnených voľbách do Európskeho parlamentu.

 

Tabuľka č. 1:  Percentuálne rodové zastúpenie mužov a žien v Európskom parlamente

Roky volieb 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
Počet členských štátov  9 10 12  12 15   25 27 28
Zastúpenie mužov 84  % 82 % 81 % 74 % 70 % 69 % 65 % 63 %
Zastúpenie žien 16 % 18 % 19 % 26 % 30% 31 % 35 % 37 %

Zdroj: web stránka Európskeho parlamentu ( www.europarl.europa.eu )

 

Výsledky poukazujú na zvyšujúcu sa tendenciu zastúpenia žien v Európskom parlamente. Percentuálny rozdiel nárastu zastúpenia žien od prvých volieb do Európskeho parlamentu z roku 1979, kedy bolo 9 členských štátov, v porovnaní s minuloročnými voľbami v roku 2014, kedy bolo 28 členských štátov ( teda počet členských štátov je viac ako trojnásobný ) je 21 % navýšenie ženského rodu v inštitúcii Európskeho parlamentu.

V tomto príspevku sme sa zamerali na percentuálne zhodnotenie rodového zastúpenia zvolených europoslancov – mužov a žien vo všetkých členských štátoch Európskej únie vo voľbách do Európskeho parlamentu vo volebnom období 2009 – 2014 a súčasného, v poradí siedmeho volebného obdobia 2014 – 2019.

 

 

Tabuľka č. 2: Percentuálne zastúpenie zvolených žien na post europoslankyne v EP

Členský štát EÚ Voľby 2009 Voľby 2014
Belgicko 36 % 29 %
Bulharsko 41 % 29 %
Cyprus 33 % 17 %
Česká republika 18 % 24 %
Dánsko 46 % 38 %
Estónsko 50 % 50 %
Fínsko 62 % 54 %
Francúzsko 44 % 42 %
Grécko 32 % 24 %
Holandsko 48 % 42 %
Chorvátsko Nebolo v EÚ 45 %
Írsko 25 % 55 %
Litva 25 %    9 %
Lotyšsko 38 % 37 %
Luxembursko 17 %   33 %
Maďarsko 36 % 19 %
Malta    X 67 %
Nemecko 37 % 36 %
Poľsko 22 % 24 %
Portugalsko 36 % 38 %
Rakúsko 41 % 44 %
Rumunsko 36 % 31 %
Slovensko 38 % 31 %
Slovinsko 29 % 37 %
Španielsko 36 % 41 %
Švédsko 56 % 55 %
Taliansko 21 % 40 %
Veľká Británia 33 % 41 %

 

 

V štyroch zakladajúcich krajinách bývalého Európskeho hospodárskeho spoločenstva, t. j. v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a Holandsku klesol percentuálny podiel ženského rodového zastúpenia v minuloročných voľbách v porovnaní s voľbami z roku 2009. Najvýraznejší pokles bol v Belgicku, a to o 7 %. Zvyšujúce sa percentá ženského zastúpenia v Európskom parlamente z prvej šestky krajín EHS avšak vidno v Taliansku ( navýšenie až o 19 % ženského rodu v EP ) a v Luxembursku ( o 16 %  navýšenie ). Luxembursko však v období 2009 – 2014 zastupovala len jedna žena, a tým bolo na čele najvýraznejšieho rodového nepomeru so všetkých členských krajín EÚ, ženy vtedy zastupovalo percentuálne len 17 %.

V krajinách ako Írsko ( navýšenie zastúpenia žien až o 30 % ) a Veľká Británia ( navýšenie o 8 % ) vidíme pozitívnu tendenciu nárastu percent ženského zastúpenia, avšak Dánsko zaznamenalo pokles ženského zastúpenia až o 8 %.

Rodové zastúpenie žien bolo v členských krajinách Španielska a Portugalska v roku 2009 totožné, a to 32 %, obe krajiny dosiahli vo voľbách 2014 navýšenie podielu žien. Španielsko na presných 41 % ( navýšenie 5 % ) a Portugalsko na 38 % ( teda nárast o 2 %  ). Grécko z rodového hľadiska úspešné až tak nebolo, pokles ženského zastúpenia v EP je 8 % v posledných voľbách 2014.

V štátoch, ktoré sa stali členskými krajinami EÚ v druhej polovice 90. rokov minulého storočia ( Rakúsko, Švédsko, Fínsko ) je silné rodové zastúpenie žien v EP. Rakúsko s navýšením o 3 % dosiahlo rodovo ženské zastúpenie 44 %. Pri Švédsku a Fínsku došlo k poklesu percentuálneho rodového zastúpenia žien, avšak viac ako 50 % zastúpenie žien v EP je spomedzi členské krajiny EP pozitívne.

Pobaltské krajiny sú v rodovom zastúpení mužov a žien v Európskom parlamente navzájom odlišné. Estónsko s prehľadom drží pozíciu rodovo vyrovnanej krajiny, nakoľko zastúpenie mužov a žien je v pomere 50 : 50. Lotyšsko zaznamenalo pokles zastúpenia žien o percento, teda v eurovoľbách 2014 ženy získali zastúpenie 37 %. Litva sa prejavila ako krajina s najnižším rodovým zastúpením žien v Európskom parlamente a súčasné funkčné obdobie zastupuje krajinu len 9 % Litovčaniek.

Krajiny V4 taktiež nemajú vyrovnanú hranicu rodového zastúpenia europoslancov. V podmienkach Poľska a Česka prišlo k nárastu ženského zastúpenia na totožných 24 % pre obe krajiny. Na druhej strane, Maďarsko a Slovensko zaznamenalo klesajúcu tendenciu rodového hľadiska. Slovensko dosiahlo doteraz najnižšie percentuálne zastúpenie ženského pohlavia, a to len 31 %. Oproti predchádzajúcim výsledkom volieb 2009 kleslo zastúpenie žien v EP o 7 % , v praktickej rovine Slovensko zastupujú v EP 4 europoslankyne ( Flašíková-Beňová, Smolková, Záborská, Žitňanská ) teda o 1 europoslankyňu menej ako po minuloročné funkčné obdobia.  Avšak z krajín V4 má Slovensko najvyššie ženské zastúpenie v Európskom parlamente. Maďarsko z rodového hľadiska nebolo úspešné, nakoľko pokles ženského zastúpenia bol až 17 %  a dosiahnuté zastúpenie žien je 19 %.

Slovinsko dosiahlo percentuálny nárast o 8 % a tým pádom dosiahlo 37 % zastúpenie europoslankýň. Ženské zastúpenie malo klesajúce percentá na Cypre, kde zastupuje občanov len 17 % žien. Prekvapením posledných eurovolieb bola Malta, ktorá v roku 2009 nemala ako jediná členská krajina žiadnu ženu europoslankyňu ( 100 % zastúpenie mužov europoslancov ) čiže bola tu výrazná rodová nerovnosť. Posledné voľby ženy obhájili dosiahnutými 67 % a tým sa Malta stala krajinou s extrémnym percentuálnym nárastom ženského pohlavia.

V členských krajinách, ktoré vstupovali do EÚ len pred ôsmimi rokmi – v Bulharsku a Rumunsku má zastúpenie europoslankýň klesajúce rodovo – ženské výsledky. Bulharsko s poklesom 12 % dosiahlo v posledných voľbách 29 % ženské zastúpenie. V podmienkach Rumunska bol pokles nižší, a to o 5 % avšak rodové zastúpenie žien činí 31 %, teda tak isto ako u nás na Slovensku.

Poslednou krajinou, ktorej členstvo je len niekoľko ročné je Chorvátsko. V prvých voľbách poslancov do EP ženy obhájili 45 % a tento výsledok z rodového hľadiska je naozaj uspokojivý.

 

Percentuálne vyhodnotenie rodového zastúpenia žien a mužov v členských krajinách sa nedajú súhrnne vyhodnotiť či bolo úspešné pre ženy alebo mužov v oboch rokoch volieb. Nakoľko ide o naozaj individuálne podmienky každého jedného členského štátu.

Avšak vzhľadom na uvedené percentuálne výsledky došlo k celkovému nárastu súhrnnej percentuálnej obsadenosti žien v Európskom parlamente. Nárast bol na doteraz najvyšších 37 %. Otázne je ako dlho potrvá európskej spoločnosti dosiahnutie rodovo vyváženého zastúpenia oboch pohlaví, mužov a žien v pomere 50 : 50 europoslancov v Európskom parlamente.

 

Photo: http://www.democraticaudit.com/

Comments are disabled.