Digitalizácia v súčasnosti predstavuje jednu zo smerodajných tém v rámci priorít Európskej únie. Rýchly technologický pokrok a zvýšená potreba efektívnejšieho fungovania spoločnosti viedli k mnohým iniciatívam zameraným na digitalizáciu v rámci EÚ. Čo presne sa ale rozumie pod pojmom digitalizácia, aké iniciatívy boli v tomto smere zavedené a aké sú výzvy a príležitosti s tým spojené?

Digitalizácia znamená využívanie digitálnych technológií a procesov na zlepšenie rôznych aspektov spoločnosti. V EÚ je digitalizácia významná pre všetky oblasti hospodárstva a spoločnosti vrátane zdravotníctva, vzdelávania, obchodu a verejnej správy. Digitálna transformácia tiež znamená prispôsobenie sa novým trendom, ako sú napríklad cloudové technológie, dáta, umelá inteligencia a automatizácia[1].

Ciele a stratégie EÚ

V roku 2015 bola zavedená Digitálna agenda pre Európu, ktorá stanovila ciele a iniciatívy zamerané na posilnenie digitálnej ekonomiky a spoločnosti v EÚ. Jedným z cieľov Digitálnej agendy bolo poskytnúť každému občanovi a každej firme prístup k vysokorýchlostnému internetu, pričom tento cieľ bol v roku 2019 splnený. V súčasnosti má viac ako 90 % európskych domácností prístup k širokopásmovému internetu[2].

V rámci Digitálnej agendy pre Európu vznikli napríklad aj programy na zlepšenie digitálnej gramotnosti  a podnikania. EÚ tiež investuje do výskumu a inovácií v oblasti digitálnych technológií, napríklad cez programy ako Horizon Europe a Digital Europe.

V roku 2018 EÚ zaviedla aj Stratégiu pre jednotný digitálny trh, ktorá má za cieľ odstrániť prekážky digitálnych obchodov a zabezpečiť. Rovnako tak sa snaží, aby digitálny svet bol skutočne otvorený a bezpečný pre spotrebiteľov a firmy v celej EÚ[3]. Stratégia sa zaoberá otázkami ako napríklad elektronická identita a digitálna interoperabilita[4], aby bolo možné zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú digitálnu ekonomiku.

Ochrana osobných údajov je kritickou témou pre digitálnu ekonomiku. EÚ v roku 2016 prijala nové nariadenie GDPR, ktoré stanovuje nové pravidlá pre ochranu osobných údajov[5]. Toto nariadenie zavádza nové povinnosti pre organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje. Zároveň poskytuje väčšie práva pre osoby, ktorých sa tieto údaje týkajú.

Monitorovanie členských krajín

EÚ sa už niekoľko rokov aktívne snaží podporovať digitalizáciu v celej únii. V roku 2014 bol zavedený Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) monitorovaný Európskou komisiou. Index sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ. Meria tiež rôzne ukazovatele v štyroch oblastiach: konektivita, ľudský kapitál, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby[6].

Správa z roku 2022 ukázala, že vďaka pandémie COVID-19 členské štáty napredujú v úsilí o digitalizáciu a snažia sa odstrániť medzery v digitálnych zručnostiach, digitálnej transformácie a zavádzanie pokročilých sietí 5G. Členské štáty vyčlenili na digitálnu transformáciu v priemere 26% svojich prostriedkov z Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), čo je nad povinnou hranicou 20%. Štáty, ktoré investovali viac ako 30% svojej alokácie do RRF boli Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Írsko a Litva[7].

V spomínanom indexe za rok 2022 boli na popredných priečkach Fínsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko[8].

Výzvy a príležitosti

Výzvy, ktorým EÚ v rámci digitalizácie čelí, zahŕňajú rôzne oblasti, ako sú ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť, ktoré sú kritické pre zabezpečenie dôveryhodnej a bezpečnej digitálnej ekonomiky. Ďalšou výzvou je tiež zabezpečenie rovnakých podmienok pre digitálne firmy v celej EÚ, aby sa zabránilo vzniku digitálneho apartheidu medzi krajinami s rozvinutejšou digitálnou infraštruktúrou a krajinami s menej rozvinutou infraštruktúrou.

Napriek týmto výzvam digitálna transformácia prináša EÚ aj množstvo príležitostí. Digitálne technológie a procesy môžu pomôcť zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Digitálne technológie tiež umožňujú nové možnosti pre inovácie v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a verejnej správy.

Vzhľadom na význam digitalizácie pre EÚ, je pravdepodobné, že sa bude táto téma ešte dlho udržiavať na agende európskych politikov a budú sa na nej realizovať nové iniciatívy a programy. EÚ bude musieť aj naďalej pracovať na zlepšení digitálnej infraštruktúry a podpore digitálnych inovácií, aby sa zabezpečila silná a konkurencieschopná digitálna ekonomika v celej únii.

Comments are disabled.