Na Slovensku nie až tak známa, no celosvetovo veľmi aktívna organizácia bojujúca s problémami v oblasti výživy je Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (z angl. The Food and Agriculture Organization, teda FAO). Ide o špecializovanú agentúru Spojených Národov, ktorá sa zaoberá medzinárodnými problémami v oblasti výživy. Hlavným centrom záujmu je boj s hladomorom a chudobou. Cieľom tejto organizácie je zabezpečiť každému prístup k vysokokvalitným potravinám, a tak aj k aktívnemu a zdravému životnému štýlu [1]. Vznik FAO sa datuje do roku 1945. V tom čase bolo v Québecku prvé stretnutie Spojených národov, počas ktorého bolo FAO založené. Už rok po založení bol robený prvý prieskum ohľadom výživy vo svete, ktorý zahŕňal 70 krajín. Podľa dnešných štandardov je prieskum trochu nepresný, no v tom čase potvrdil, že rozšírený hlad a podvýživa sú nekontrolovateľné [2].

Oblasti pôsobenia

V súčasnosti organizácia pôsobí v rôznych oblastiach. Jedná sa napríklad o rôznorodé projekty, iniciatívy a plány rozvoja. Od roku 2019 je to iniciatíva s názvom Ruka v ruke. Tá podporuje programy jednotlivých krajín v oblasti cieľov udržateľného rozvoja (STG), konkrétne cieľov žiadna chudoba, žiadny hladzníženie nerovnosti [3].

Časťou pôsobenia FAO je aj potravinový systém. Ten je na základe aktuálnych celosvetových zmien málo udržateľný, a preto sú v dôležité konkrétne zmeny. Zmeny, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživu pre všetkých tak, aby neboli ohrozené sociálne, enviromentálne a ekonomické základy budúcich generácií [4].

Rovnako poukazuje FAO aj na aktuálne problémy, spojené napríklad s vojnou na Ukrajine či celosvetovým prehľadom potravinovej krízy. Podľa najnovších dát vzrástol v roku 2022 počet ľudí, ktorí čelia akútnej potravinovej neistote na 258 miliónov v 58 krajinách. Pre porovnanie, v roku 2021 to bolo 193 miliónov v 53 krajinách [5].  Krajiny, v ktorých obyvatelia čelili hladu a núdzi až na úrovni IPC 5 [6], čo zodpovedá hladomoru, boli Somálsko, Afganistan, Burkina Faso, Haiti, Nigéria, Južný Sudán a Jemen. Hlavnými faktormi, ktoré pôsobia na tento celosvetový stav sú okrem konfliktov a extrémnych klimatických vplyvov aj ekonomické oslabenie následkom pandémie COVID-19 a vojnový konflikt na Ukrajine. Ten spôsobil zníženie globálnych príspevkov Ukrajiny a Ruska v obchode s palivom, poľnohospodárstvom a potravinovými komoditami ako pšenica, kukuričný olej a slnečnicový olej. V tomto dôsledku sa zvýšila v prvej polovici roka 2022 cena potravín a aj keď ceny klesli, aj naďalej ovplyvňujú potravinovú bezpečnosť [7].

Strategic Framework 2022-31

V júni 2021 bol schválený dokument s názvom FAO Strategic Framework 2022-31, teda strategický plán pôsobenia FAO na nasledujúce roky. Tento dokument bol ovplyvnený celosvetovým nepriaznivým vplyvom pandémie. Zameriava sa na efektívnejší a udržateľnejší potravinový systém a je tvorený 4 oblasťami. Prvou je lepšia produkcia, ktorá hovorí o udržateľných modelov spotreby a výroby potravinových reťazcov na regionálnej úrovni. Druhou je lepšia výživa, ktorej cieľom je skoncovať s hladom a poskytnúť kvalitné zdroje obživy pre všetkých. Tretia oblasť sa nazýva lepšie životné prostredie, tá chráni udržateľné využívanie ekosystémov a bojuje proti klimatickým zmenám. Posledná oblasť je zameraná na inkluzívny hospodársky rast a znižovanie nerovností (mesto/dedina, muž/žena) a má názov lepší život [8].

FAO v kontexte Európskej Únie

Európska únia má rovnako ako Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo víziu udržateľného rozvoja. Ich partnerstvo rozvíja napríklad európske Ciele udržateľného rozvoja (STG).  A tiež spoločne využívajú inovatívne prístupy prospešné pre celosvetovú komunitu v rozvojových krajinách, ale aj krajinách EÚ. Na strategickom dialógu v máji 2021 identifikovali 5 oblastí spoločnej kooperácie. Ide o:

  • potravinové systémy a jednotné zdravie,
  • klimatické zmeny, biodiverzita a prírodné zdroje,
  • potravinová kríza, potravinová bezpečnosť a odolné živobytie,
  • udržateľné investície agropotravinárskeho hodnotového reťazca,
  • transformácia potravinového systému prostredníctvom digitalizácie.

Okrem toho EÚ patrí k najdôležitejším investičným partnerom, nakoľko v roku 2022 podporila FAO sumou viac než 190 miliónov amerických dolárov (v prepočte približne 173 miliónov eur) [9].

Osobná skúsenosť s FAO

Popis pôsobenia FAO je jednou stránkou veci, avšak osobná skúsenosť druhou. Pre priblíženie práce tejto organizácie sme oslovili Katarínu Polomskú, pôvodom z Prešova. Ide o mladú Slovensku, ktorá vo FAO v súčasnosti pracuje. Katka popísala svoju vlastnú skúsenosť a dovolila nám tak bližšie  nahliadnuť do praktického fungovania FAO.

1.Čo je FAO?

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, alebo FAO z anglickej skratky Food and Agriculture Organization, je špecializovaná agentúra Organizácie Spojených Národov, ktorá vedie medzinárodné úsilie odstrániť hlad a podvýživu vo svete a zlepšiť životnú úroveň všetkých ľudí, a hlavne tých najchudobnejších, cez efektívnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie potravinové systémy a poľnohospodárstvo. FAO pracuje na dosiahnutí cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals) do roku 2030, hlavne na cieľoch 2: Žiadny hlad, 1: Žiadna chudoba, a 10: Zníženie nerovností. FAO sa zameriava na technickú spoluprácu s krajinami a s medzinárodnou rozvojovou a humanitárnou komunitou hlavne v rozvojových krajinách.

2. Ako si sa do tejto organizácie dostala , ako dlho tam pôsobíš a čo je tvojou agendou?

Pre FAO pracujem už takmer štyri roky. Do organizácie som vstúpila v novembri 2019 cez regionálnu kanceláriu FAO pre Latinskú Ameriku a Karibik v Santiagu v Čile ako konzultantka pre plánovanie a monitorovanie projektov a aktivít v rámci regionálnych potravinových systémov a výživy. Prácou môjho tímu bolo poskytovať technickú pomoc vládam krajín južnej Ameriky v príprave zákonov a projektov, ktoré by znížili hlad a podvýživu, a zlepšili fungovanie trhov v tomto regióne.

Aktuálne pôsobím v centrále FAO v Ríme, kde pracujem v humanitárnej divízii FAO v technickom sekretariáte Globálnej siete proti potravinovým krízam, čo je aliancia Európskej únie, FAO, a Svetového potravinového programu (World Food Programme). Na mojej agende sú krajiny sveta, ktoré trpia potravinovou krízou, alebo im hrozí hladomor, a našou úlohou je získavať informácie o aktuálnom stave týchto kríz, a mobilizovať svetových partnerov, aby sa im predišlo a aby sa zachránili ľudské životy.

3. Prečo pre teba táto práca má zmysel?

Podľa posledných údajov z Globálnej správy o potravinových krízach 2022 [9](GRFC 2022), 258 miliónov ľudí na svete čelí akútnemu hladu v celkovo 58 krajinách/územiach. Z tohto počtu ľudí, takmer 380 000 ľudí je na pokraji hladomoru, ktorý znamená absolútny kolaps živobytia, biedu a ohrozenie života. Toto číslo stúpa už štyri roky.

Ako mladá žena, ktorá vyrastala v členskom štáte Európskej únie, sa považujem za privilegovanú osobu vďaka fyzickému, politickému a ekonomickému bezpečiu, ktoré som ako dieťa brala za samozrejmosť. Prístup ku kvalitnému vzdelaniu, férovej práci, zdravotnej starostlivosti a sociálnemu zabezpečeniu, možnosť cestovať a spoznávať nové kultúry, a život v európskej komunite mi dali priestor rozvíjať sa a žiť plnohodnotný život, ktorý je v tomto svete skôr výnimkou, ako pravidlom. Aj to prispelo k môjmu rozhodnutiu pracovať v odbore medzinárodného rozvoja a humanitárnej pomoci, práca, ktorá cítim, že sa stala mojou misiou.

FAO ako špecializovaná agentúra OSN pracuje v mnohých sférach potravinových systémov, ako je poľnohospodárstvo, zamestnanie, rozvoj vidieka, klimatické zmeny, udržateľnosť, výživa a trhy. V rámci humanitárnej pomoci, FAO pracuje na budovaní odolnosti poľnohospodárov voči šokom ako prírodné katastrofy alebo ekonomické krízy, aby mali ľudia možnosť prekonať náročné obdobie a postaviť sa na nohy bez vytvorenia závislosti na vonkajšej pomoci. Humanitárne odvetvie FAO pracuje ako most medzi bezprostrednou humanitárnou pomocou, ktorá zahŕňa odovzdávanie potravín a prístrešia v čase krízy, a rozvojovou pomocou, ktorá pracuje na zlepšení štruktúr spoločnosti pre lepšiu budúcnosť. Táto práca je dôležitá najmä v krajinách, ktoré už mnohé roky trpia vojnou alebo ekonomickými problémami, ako napríklad Jemen alebo Somálsko, a kde len bezprostredná humanitárna pomoc nie je dostatočná.

4. Ako FAO ovplyvňuje mladých ľudí?

Misia FAO je dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja, najmä cieľ 2: Žiadny hlad pre celú spoločnosť, ako aj mladých ľudí. Dostatok potravín a správna výživa v detstve a adolescencii je kľúčová pre rozvoj človeka. Zároveň, potravinové systémy sú najdôležitejším zdrojom zamestnania pre mládež v rozvojových krajinách. No poľnohospodárstvo nedokáže poskytnúť mladým ľudom decentné pracovné podmienky, a zároveň ohrozuje budúcnosť mladej generácie keďže prispieva k tretine svetových emisií CO2. Preto sa FAO v projektoch takisto zameriava na prácu s mladými ľuďmi, ktorí sú kľúčoví k dosiahnutiu lepšej budúcnosti.

5. Aké sú možnosti mladých vo FAO?

FAO je organizácia, ktorá dáva priestor mladým ľuďom v konzultáciách s občianskou spoločnosťou, alebo ako partnerom v navrhovaní komunitných projektov a politík a v politických fórach ako World Food Forum[10]. Čo sa týka zamestnania, FAO ponúka široký program stáží pre mladých ľudí a pracuje s mnohými nadáciami pre mládež, ktoré pomáhajú s umiestnením v jednej z 85 národných FAO, 11 subregionálnych, 5 regionálnych kancelárii, alebo v centrále. Rovnako rastie aj počet mladých zamestnancov, ktorí budujú svoje prvé skúsenosti vo FAO, aby sa neskôr uplatnili v štátnej správe, alebo v diplomacii OSN. Ako v celom systéme OSN, výberové podmienky sú prísne, ale FAO robí pokrok v otváraní dverí aj mladej generácii v sektore, kde tradične dominujú ľudia s mnohoročnou skúsenosťou. Všetky pracovné príležitosti sú zverejňované na kariérnom portáli FAO Jobs [11] alebo na kariérnom portáli UN Jobs  [12], a prihláška sa podáva vyplnením elektronického formulára, na základe ktorého sa kandidáti hodnotia vo viackolovom výberovom konaní.

 

Comments are disabled.