naša

VÍZIA a CIELE

Európsky Dialóg je mládežnícke občianske a mediálne združenie založené na podporu aktívneho občianstva, profesionálnych médií a umenia, kvalitnej práce s mládežou a mediálnej gramotnosti na Slovensku, v rámci EÚ i mimo nej. Jeho tím je presvedčený, že pre mládež je najdôležitejšie žiť v bezpečnom a inšpiratívnom prostredí, kde môžu navzájom komunikovať, byť kreatívni, vyjadrovať svoje názory, učiť sa, čo ich zaujíma, a vyvinúť iniciatívu k tomu, aby sa svet okolo nich stal lepším miestom. Je tiež dôležité, aby boli schopní kriticky vyhodnotiť informácie, ktoré dostávajú, šíria a komunikujú ďalej.

Jedinečný profil Európskeho Dialógu vytvára najmä spojenie jeho zamerania na prácu s mládežou, médiá a umenie. Činnosť organizácie sa zacieľuje na mládež, mladých novinárov a ďalších tvorcov médií, umelcov ako aj pracovníkov s mládežou. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom, ktorí čelia nedostatku príležitostí v dôsledku rôznych prekážok alebo takým, čo doteraz neboli verejne aktívni.

Aktivity Európskeho Dialógu sledujú päť hlavných cieľov, a to:

I

Podporovať

rozvoj talentov, tvorivosti a profesionality

 

II

Zvyšovať

informačnú, mediálnu a umeleckú gramotnosť

 

III

Informovať

mladú verejnosť o európskych záležitostiach a bojovať proti dezinformáciám o Európskej únii

 

IV

Podporovať

a uľahčiť participáciu a advokáciu mládeže

 

V

Presadzovať

ľudské práva a základné slobody

 

Aktivity organizácie sú vždy založené na jednom alebo viacerých z nasledujúcich princípov:

  • Byť k dispozícii pre mladých ľudí, ktorých aktívne zapojenie je podstatnou súčasťou prípravy, implementácie i hodnotení jednotlivých aktivít;
  • Uľahčenie a podpora kvalitných mediálnych a umeleckých aktivít ako aj aktivít zameraných na prácu s mládežou;
  • Prepojenie tvorcov médií so zástupcami rôznych profesií;
  • Poskytovanie príležitostí pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou na získanie nových vedomostí a kompetencií a na prispievanie k pozitívnej zmene na osobnej/ miestnej/regionálnej/európskej úrovni;
  • Podpora médií a digitálnej gramotnosti;
  • Kladenie dôrazu na presnosť, transparentnosť, sociálnu zodpovednosť, aktívne občianstvo, inovatívnosť a dialóg;
  • Podpora dobrovoľníctva a solidarity;
  • Upevňovanie spolupráce a prepojenia v rámci Slovenska i v Európe.

Organizácia je schopná pomôcť mladým ľuďom získať nové kompetencie v príslušných témach, rozvíjať ich talent, zvyšovať mediálnu gramotnosť a odolnosť voči dezinformáciám. Usmerňuje ich k tomu, aby využívali všetky príležitosti, boli pripravení na výzvy a uvedomovali si dopad rôznych aktivít  na spoločnosť a prírodu. Európsky Dialóg uľahčuje a podporuje tvorbu kvalitných médií a umeleckých diel mladých ľudí, dialóg medzi mládežou a tvorcami politík a tiež podporuje európsku identitu i aktívne občianstvo.

Európsky Dialóg sa zameriava aj na pracovníkov s mládežou, pre ktorých je dôležité osvojiť si vedomosti o najrôznejších témach k tomu, aby boli schopní vykonávať vysoko kvalitnú prácu s mládežou, ale tiež inšpirovať a posilniť postavenie mladých ľudí, aby boli aktívnymi občanmi a rozvíjali svoje vlastné projekty a iniciatívy. Európsky Dialóg kladie v tejto oblasti dôraz na digitálnu prácu s mládežou a na využívanie médií.

Európsky Dialóg umožňuje mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou stať sa tolerantnými vzdelanými jednotlivcami, ktorí preberajú iniciatívu, starajú sa o svoje prostredie a aktívne prispievajú k pozitívnemu rozvoju svojich komunít alebo spoločností prostredníctvom online i offline participatívnych nástrojov. Tento prístup je relevantný aj pre oblasť médií a umenia, kde Európsky Dialóg podporuje zapojenie publika, kvalitnú a zodpovednú produkciu a spoluprácu naprieč profesiami a hranicami.

Európsky Dialóg reprezentuje Slovensko v dvoch európskych sieťach, ktoré združujú mládežnícke organizácie z celej Európy i mimo nej – European Youth Press a Prisma European Network. Udržuje tiež strategické partnerstvá s ostatnými mládežníckymi alebo mediálnymi organizáciami a je regionálnym multiplikátorom siete Eurodesk.