Európska únia je charakteristická pre jej programy a stratégie, ktoré podporujú všetky skupiny obyvateľstva, pre mladých ľudí nevynímajúc. Tieto programy sa týkajú rôznych oblastí, do ktorých patrí napríklad vzdelávanie, zamestnanosť, kultúra, či dobrovoľníctvo.

Stratégia pre mládež EÚ na roky 2019 – 2027

Európske stratégie pre mladých definujú mladých ľudí ako osoby vo veku od 15 do 29 rokov. Tento vekový rozsah je v súlade s definíciou Organizácie Spojených národov, ktorá definuje mladých ľudí ako osoby vo veku od 15 do 24 rokov. Stratégia pre mládež EÚ na roky 2019 – 2027 je vypracovaná Európskou úniou s cieľom presadzovať a podporovať účasť, zapojenie a posilnenie postavenia mladých ľudí v celej Európe. Jej cieľom je riešiť rôzne výzvy, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia, vrátane sociálneho vylúčenia a nezamestnanosti. Zaoberá sa aj obmedzeným prístupom ku kvalitnému vzdelávaniu a príležitostiam na odbornú prípravu. Stratégia taktiež rieši vytváranie väčších a rovnakých príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a na trhu práce[1].

Ciele stratégie

Stratégia je postavená na 11 kľúčových cieľoch, medzi ktoré napríklad patrí podpora účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Ďalšími prioritami sú podpora kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy bez ohľadu na ich sociálne alebo hospodárske postavenie. Tieto priority majú byť v 3 hlavných oblastiach (zapájať, spájať, posilňovať postavenie)[2].

Cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí a prispieť k hospodárskemu rastu EÚ. Ďalšími čiastkovými cieľmi sú poskytovať prístup k zamestnaniu a podporiť ich zdravie a duševnú pohodu. Zameriava sa aj na podporu sociálneho začlenenia a boj proti diskriminácii, na podporu kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu. Zmyslom je poskytnúť im príležitosti na získanie pracovných skúseností, podporovať mobilnosť na trhu práce a zlepšiť podmienky pre mladých ľudí, ktorí chcú podnikať[3].

Stratégiu podporuje celý rad finančných iniciatív vrátane Európskeho sociálneho fondu, programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Tieto iniciatívy financovania poskytujú mladým Európanom príležitosti zapojiť sa do rôznych aktivít vrátane dobrovoľníctva, odbornej prípravy a vzdelávania, a to v rámci svojej domovskej krajiny aj mimo nej[4].

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond je jeden z najdôležitejších nástrojov Európskej únie na podporu sociálnej súdržnosti a zlepšenie zamestnanosti v členských štátoch. Bol založený v roku 1957 a je to najstarší fond EÚ[5].

Cieľom tohto fondu je podporovať v tomto prípade najmä mladých ľudí v získaní zručností a kvalifikácií potrebných na získanie zamestnania alebo na zlepšenie svojich pracovných možností. Financuje projekty týkajúce sa zamestnanosti, vzdelávania, odbornej prípravy, sociálnej integrácie, zlepšenia pracovných podmienok, rovnosti a boja proti diskriminácii[6].

Erasmus+

Erasmus+ je asi najznámejší program vytvorený Európskou úniou, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v celej EÚ. Program bol založený v roku 2014 a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu a výmenu znalostí a skúseností medzi ľuďmi z rôznych krajín EÚ[7].

Erasmus+ ponúka financovanie pre rôzne typy projektov, ako sú napríklad študijné pobyty pre študentov, odborné stáže pre mladých ľudí a učiteľov, tréningy pre odborníkov, partnerstvá medzi inštitúciami, a mnoho ďalších.

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity je iniciatíva Európskej únie, ktorá umožňuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov zúčastniť sa na rôznych dobrovoľníckych, odborných alebo pracovných aktivitách v celej Európe. Cieľom Európskeho zboru solidarity je podporiť solidaritu medzi mladými ľuďmi. Taktiež má na zreteľ pomáhať pri riešení naliehavých problémov v Európe a posilňovať európske občianstvo[8].

Program ponúka množstvo možností pre mladých ľudí, vrátane dobrovoľníckych projektov v rôznych oblastiach, akými sú napríklad kultúra, šport, životné prostredie, sociálne zabezpečenie alebo pomoc pri katastrofách. Okrem toho poskytuje aj pracovné stáže, kde mladí ľudia môžu získať skúsenosti a odborné znalosti v rôznych oblastiach.

Vymenované stratégie sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že mladí ľudia budú mať zručnosti, znalosti a príležitosti, ktoré potrebujú na to, aby prosperovali v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. Podporovaním ich angažovanosti a účasti v spoločnosti má za cieľ vytvoriť inkluzívnejšiu a demokratickejšiu Európu pre každého. Mladí Európania majú množstvo možností pre ich osobný rast a je len na nich, ktoré z nich využijú a kam ich v živote posunú.

Comments are disabled.