Európsky Dialóg je od októbra 2020 partnerom skvelého projektu s názvom EURvoice (Encouraging Active Citizenship and Participation via the Empowerment of Young EU Citizens), ktorý bol podporený z prostriedkov programu Erasmus+. Jeho zámerom je zlepšiť zručností pracovníkov s mládežou v oblasti participácie a advokácie s cieľom podporiť občiansku angažovanosť, zodpovednosť a participáciu mladých ľudí. Naše konzorcium vníma ako veľký problém neustále upadajúci záujem mládeže o verejné dianie, čo sa prejavuje nie len nezáujmom o politiku a voľby ako také, ale tiež o komunitu a jej rozvoj.

Vnímame ako nesmierne dôležité viesť mladých ľudí k plneniu si svojich občianskych povinností a vytvoriť u nich pravý záujem stať sa iniciátormi zmien a prispieť čo i len malou čiastkou k zmene na lokálnej, regionálnej či medzinárodnej úrovni.

Ambíciou partnerského konzorcia je:

  • Znížiť prekážky, ktoré bránia účasti mladých občanov na miestnej správe vecí verejných, demokratických a volebných procesoch EÚ; – Podporovať aktívne občianstvo a sociálnu zodpovednosť mladých ľudí v ich miestnych komunitách;
  • Podporovať vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v rôznych komunitách;
  • Podporovať advokáciu (kampaň za zmenu);
  • Uľahčiť a umožniť participáciu mládeže s obmedzenými príležitosťami na demokratickom živote komunity;
  • Stimulovať aktívne občianstvo a občiansku zodpovednosť v sektore práce s mládežou;
  • Podporovať spoluprácu mladých ľudí s tvorcami politiky na vnútroštátnej úrovni a v rámci celej EÚ.

Partneri budú počas 22 mesiacov vyvíjať niekoľko edukačných nástrojov a materiálov, ktoré pomôžu pracovníkom s mládežou ale aj mladým ľuďom zvýšiť všeobecný záujem o verejné dianie a ukážu mladým ľuďom, že participácia a občiansky atavizmus vedia byť aj zábava a hlavne nesmierne prospešná vec pre osobnostný rozvoj, no najmä rozvoj komunity. Aktuálne môžete využívať výhody EURvoice online Hubu, na ktorom napríklad nájdete veľmi užitočnú interaktívnu mapu s príkladmi dobrej praxe. Môžete sa inšpirovať najrôznejšími projektami a nástrojmi zameranými na aktívne občianstvo, advokáciu, dobrovoľníctvo, sociálne podnikanie a mnoho ďalších tém spojených s participáciou.

Partneri projektu:

European Dialogue, Subjective Values Foundation, University of Peloponnese, Celje Youth Center, TDM 2000 International, Federation of Children’s and Youth Municipal Councils

Comments are disabled.