Európsky Dialóg má tú česť byť súčasťou skvelého Erasmus+ projektu s názvom gaMEfy, Jeho cieľom je vytvoriť efektívne a spoľahlivé vzdelávacie nástroje pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti. Poskytne cieľovým skupinám jedinečnú príležitosť získať interaktívnym a pútavým spôsobom vedomosti a zručnosti v tejto oblasti.

Partneri spoločne v priebehu 20 mesiacov vytvoria online simulačnú hru pre mládež i pracovníkov s mládežou, ktorá zapája hráčov úplne novým spôsobom a zvyšuje ich úroveň mediálnej digitálnej gramotnosti. Druhým výstupom bude gaMEfy kurikulum- praktická príručka pre pracovníkov s mládežou a pedagógov, ktorá ich prevedie všetkým dôležitým čo potrebujú vedieť, aby nie len vedeli rozpoznať falošné správy, ale poznali aj nástrahy online sveta. Tešiť sa môžete aj na Guideline, ktorý bude obsahovať reporty o stave úrovne mediálnej gramotnosti v partnerských krajinách, výstupy lokálnych focusových skupín a odporúčania pre tvorcov politík v tomto smere.

Dňa 13. júla 2020 sa partneri projektu stretli v Grécku na úvodnom stretnutí projektu gaMEfy. Zástupcovia Európskeho Dialógu sa z dôvodu zlej pandemickej situácie pripojili online. My ako aj partneri z Grécka, Bulharska, Kosova a Slovinska sme predstavili prácu organizácií, z ktorých pochádzame, a následne sme podrobne zhodnotili ciele a výsledky, ktoré chceme v rámci projektu dosiahnuť. Okrem toho sme zadefinovali harmonogram realizácie aktivít a konkrétny obsahový plán s cieľom dosiahnuť mediálnu gramotnosť mládeže interaktívnou formou, presnejšie online hrou. Ďalšie kroky projektu sú zamerané na zber údajov o tom, ako dobre ľudia poznajú pojem fake news a vypracovanie prieskumného dotazníka ohľadom potrieb mladých ľudí v oblasti mediálnej gramotnosti.

Projekt je financovaný z programu Erasmus+ Európskej únie, Kľúčová akcia 2: Spolupráca pre inovácie a výmenu osvedčených postupov (2020-1-EL02-KA205-005681).

Partneri projektu:

Peloponézska univerzita (Grécko), Európsky dialóg (Slovensko), Aristotelova univerzita v Solúne (Grécko), Platforma Akademia (Kosovo), Mládežnícke centrum Celje (Slovinsko)

Comments are disabled.