Rada pre ľudské práva dnes potvrdila správu Fóra OSN pre ľudské práva, demokraciu a právny štát, ktorý sa zameral na tému „Rozšírenie demokratického priestoru: Účasť mladých na verejnom rozhodovaní“.

Správa bola prezentovaná H. E. Daniiar Mukashev, stálym zástupcom Kirgizskej republiky na Úrade OSN v Ženeve. Prvé Fórum viedol spolu s vtedajším generálnym tajomníkom  v oblasti mládeže Ahmadom Alhendawi, ktorý medzitým odišiel z tejto pozície.

Fórum, ktoré bolo požadované rezolúciou Rady 28/14 prebiehalo počas dvoch dní, 21-22. novembra 2016. Zúčastnilo sa ho viac ako 600 zástupcov mládežníckych organizácií, mládežníckych aktivistov, obrancov ľudských práv, zástupcov OSN a vladnych úradníkov. Podujatie ponúklo dôležitú platformu pre podporu dialógu a spoluprácu členských štátov OSN a ďalších nositeľov povinností v úsilí o zabezpečenie dodržiavania ľudských práv detí a mládeže.

H. E. Veľvyslanec Mukashev zdôraznil: „Úplna realizácia všetkých ľudských práv, najmä práva na slobodu názoru a prejavu, združovania pokojného zhromažďovania, je predpokladom mladých,efektívne sa zúčastňovať verejných záležitostí.“ Podľa neho sa súčasná mládež príliš často stretáva s diskrimináciou a rôznymi prekážkami, vrátane tých fyzických, finančných a kultúrnych, čo v kombinácii so zmenšujúcim sa demokratickým priestorom, bráni ich účasti.

Hlavný bodom je podporovať účasť mladých ľudí bez rozdielu cez navrhovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie legislatívy, politík, programov a stratégií, ktoré ovplyvňujú ich práva. Patria sem aj návrhy s cieľom zabezpečiť priaznivé prostredie napríklad tým, presadzovanie ľudských práv a globálnej výchovy k občianstvu v školských výučbových osnovách. Osobitná pozornosť patrí zabezpečeniu rodovo senzitívnych prístupov a zameranie na najviac opomínané kategórie mládeže.

Správa odráža diskusie, ktoré sa odohrali na potrebu ďalších analýz prekážok, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia pri výkone svojich ľudských práv a usmernenia o tom, ako zabezpečiť prístup založený na právach k rozvoju a implementácii národných politík mládeže. Rovnako aj lepšie rozmiestnenie existujúcich kontrolných mechanizmov v oblasti ľudských práv.

Veľvyslanec Mukashev povzbudil všetky zúčastnené strany, aby vyvinuli maximálne úsilie na vykonanie týchto odporúčaní a aby sa zaviazali podporovať a takisto chrániť právo mládeže podieľať sa na verejnom rozhodovaní.

Zástupca Tuniska povedal: „Vítame skutočnosť, že toto prvé sedenie poskytlo platformu pre mládež s cieľom zvýšiť povedomie o výzvach, ktorým čelí, rovnako ako diskutovať o spôsoboch ako posilniť ich účasť na globálnej, regionálnej, štátnej a miestnej správe.“ Za týmto účelom odhaduje, že posilňovanie postavenia mladých ľudí, nevyhnutne zahŕňa podporu medzinárodnej spolupráce s cieľom zabezpečiť primeranú a účinnú odpoveď na mnohé problémy, ktoré sa ich dotýkajú.

V mene základnej skupiny pre ľudské práva, demokraciu a právny štát, ktorý sa skladá z Maroka, Nórska, Peru, Kórejskej republiky, Rumuska a Tuniska, zástupca Rumunska uviedol: „Základná skupina vyjadruje záväzok nadviazať na výsledok prvého zasadnutia fóra a na tento účel predložiť nový návrh rezolúcie, ktorej cieľom je rozšírenie diskusiu s úlohou parlamentov ako propagátorov ľudských práv, demokracie a právneho štátu.“

Na záver vystúpil zástupca Kórejskej republiky, ktorý tiež zdôraznil význam mládežena politickej participácie tým,  že je potrebná ich aktívna účasť pri presadzovaní kórejskej demokratickej republiky. Zástupca z Tuniska dúfa, že to bude aj naďalej posilňovať mladých ľudí, ktorí musia byť vypočutí, pretože sú jedinými zárukami na výzvy, ktorým čelíme ako medzinárodné spoločenstvo.

 

Comments are disabled.