Európska integrácia, je určite skvelým projektom, no v poslednej dobe sa stretávame s čoraz väčšou vlnou kritiky samotnej Únii a jednotlivým procesom s ňou spätými. Je tento postoj správny?

Európa sa skladá z viacerých suverénnych štátov, z ktorých mnohé vznikli ešte v dávnej histórií, čo znamená že spoločnosť si prešla určitým spoločenským vývojom. Keď berieme do úvahy aj to, že mnohé z nich sa dostali v minulosti do konfliktu, tak debaty o vytvorení nejakého zložitého európskeho superštátu sú nereálne. Národná hrdosť je pre mnohé národy výraznou charakterovou črtou, ktorá ich sprevádza už od nepamäti. Preto sa v súčasnosti často stretávame s euroskepticizmom a protieurópskym myslením, výsledkom čoho bol napríklad Brexit, ktorý je v súčasnosti stále dominantnou témou v rámci EÚ. Tak isto na území viacerých iných členských štátov EÚ existujú strany, ktoré sa vymedzujú voči európskej politike a podporujú iniciatívu o vystúpení z Únie.

Ak by sme chceli rozoberať Slovensko, tak môžeme povedať, že donedávna sa zaraďovalo skôr medzi optimisticky naladené krajiny voči Európskej únií. Po posledných voľbách, do európskeho parlamentu sme však mohli zaznamenať vzostup euroskepticizmu a protieurópskych nálad. Prečo je tomu tak? Jeden z dôvodov sú voliči, ktorí sa jednoducho volieb nezúčastnia, pretože vnímajú Európsku úniu ako druhoradú organizáciu, ktorá ľudovo povedané aj tak nič nezmení. Ďalší dôvod je názor, určitej časti spoločnosti, ktorá zas naopak vníma EÚ všeobbecne ako inštitúciu, ktorá svojim konaním narúša suverenitu iných štátov a ich samostatný progres. Ani jeden z týchto názorov,  však nie je úplne správny, no bohužiaľ informácie, ktoré sa k nám o európskom dianí dostávajú bývajú často skreslené, čo do veľkej miery prispieva k stupňovaniu a rozmachu euroskeptických nálad slovenskej spoločnosti.

Európska únia, nie je určite perfektná, má mnoho nedostatkov, na ktorých sa však dá pracovať a postupne ich zlepšiť. Musíme si však uvedomiť aká dôležitá je spolupráca medzi členskými štátmi, z ktorej pramení samotný pokrok. Európe sa vždy darilo najmä vtedy ak spojila svoje sily a kooperovala. Dlhoročná ekonomická prosperita ako aj mier totiž v Európe nie sú a neboli vždy samozrejmosťou. Európska únia však už vyše polstoročia garantuje stabilitu kontinentu, pričom sa angažuje taktiež pri demokratizácii v nečlenských európskych krajinách, či štátoch tretieho sveta. Práve malé krajiny ako Slovensko by si mali ešte väčšmi uvedomiť dôležitosť zotrvania a prehlbovania európskej integrácie, nakoľko ako samostatní aktéri by na medzinárodnej scéne nezohrali žiadnu úlohu a boli by s určitosťou vo veľmi nelichotivej pozícií. Preto by si Slováci ako aj všetky zvyšné národy EÚ mali pripomenúť historický význam Európskej únie a nie stavať sa do pozícií jej odporcov, ale snažiť sa nájsť spoločnú odpoveď na riešenie závažných otázok a výziev, ktoré pred ňou stoja. Pretože iba spoločnými silami môžeme dosiahnuť zmenu, byť silnými a napredovať vo všetkých oblastiach.

 

Comments are disabled.