Marcové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu sa uskutočnilo v dňoch 9. až 12.   marca v Štrasburgu. V poradí tretí mesiac v roku bol pre rodovú politiku mesiacom naozaj prínosným. O rodovej politike a o ženách vo všeobecnosti sa v Európskom parlamente hovorilo viac ako inokedy, a to nie len v súvislosti s  Medzinárodným dňom žien. Europoslanci sa opäť venovali problematike rodovej politiky a stále nevyriešenému problému – nerovnoprávnemu rodovému postaveniu mužov a žien v spoločnosti.

Európska únia, a prioritne Európsky parlament dlhodobo bojuje o presadzovanie rovnoprávneho postavenia oboch rodov – mužov a žien vo všetkých členských štátoch EÚ a taktiež aj v krajinách  mimo hraníc únie. Pokrok, dosiahnuté výsledky, súčasná situácia v únii a aj plánované stratégie v oblasti rodovej politiky sú europoslancami každoročne hodnotené vo výročnej správe Európskej únie, tento rok v Správe o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013, inak nazývaná aj ako tzv. správa Tarabella. 

Za zmienku stojí stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť ( FEMM ), ktorý sa vyjadril k výročnej správe. Spravodajkyňou tohto výboru bola slovenská europoslankyňa a taktiež podpredsedníčka tohto výboru Jana Žitňanská. V návrhoch výboru sa zdôrazňuje potreba predchádzania rodovo podmienenému násiliu, taktiež aj zmena postoja voči ženám a dievčatám v spoločnosti, nakoľko práve rodové stereotypy ( tzn. spoločnosťou očakávané a idealizované typicky ženské a mužské vzory správania sa ) patria k dôvodom nerovného postavenia mužov a žien. Okrem iného, stanovisko výboru vyzýva členské štáty Európskej únie a Európsku komisiu k vytvoreniu konkrétnych krokov na riešenie situácie žien a zaručenie dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

Za najdôležitejší možno považovať návrh Výboru o tom, že rodová rovnováha by mala byť súčasťou zahraničných misií Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ( ESVČ ) a každá misia by mala mať stanovené stratégie, ktoré by boli zamerané na presadzovanie rodovej rovnosti. Výbor taktiež spomína požiadavku začlenenia do ďalšieho akčného plánu ESVČ samostatnú kapitolu, ktorá by popisovala  výlučne politiku rodovej rovnosti.

Europoslanci v plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu schválili nelegislatívne uznesenie  zaoberajúce sa problematikou nerovnoprávneho mzdového ohodnotenia mužov a žien, nerovnej pracovnoprávnej a ekonomickej situácie ženského rodu a okrem iného sa zaoberali aj interupčným právom žien. Toto uznesenie hodnotilo situáciu z roku 2013. Schválené bolo počtom hlasov 441 europoslancov, proti tomuto uzneseniu sa vyjadrilo 205 europoslancov a počtom 52 europoslancov sa zdržalo hlasovania.

Belgický europoslanec Marc Tarabella z politickej frakcie Skupiny Progresívnej aliancie Socialistov a demokratov ( S&D ) sa ako spravodajca tohto nelegislatívneho uznesenia vyjadril, že zmeny v rodovej problematike prebiehajú príliš pomalým tempom a tým pádom práva žien v európskej spoločnosti trpia.

Europoslanci sa vyjadrili, že k dosiahnutiu cieľa – rovnosti postavenia oboch rodov je nevyhnutné podporovať rodovú rovnosť v oblasti zamestnania mužov a žien vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Taktiež považujú za potrebné riešiť nerovné rodovo mzdové ohodnotenie a zamestnanosť žien na čiastočný úväzok. Upozorniť je potrebné na fakt, že v percentuálnom vyhodnotení zamestnanosti žien na čiastočný úväzok je toto číslo naozaj alarmujúce, je to 32 percentná zamestnanosť na čiastočný úväzok, a to je o skoro štyri krát viac ako v čiastočnej zamestnanosti mužov, kde tieto čísla predstavujú 8.2 %. Snaha europoslancov o riešenie vysokej zamestnanosti žien na čiastočný úväzok je naozaj opodstatnená. Okrem zamestnaneckej sféry sa europoslanci v ďalších bodoch uznesenia zhodli na tom, že členské štáty Európskej únie by mali dbať na rodovo vyvážené rodinné povinnosti, ( odporúčanie členským krajinám zavedenie 10 dňovej otcovskej dovolenky ) nakoľko tým sa môže zlepšiť kariérne a pracovné postavenie žien.

 

Prijatie tejto správy prinieslo v európskej spoločnosti a aj medzi zainteresovanými europoslancami mnoho spätných väzieb a diskusií v oblasti rodovej politiky. Niektorí europoslanci označujú schválenie a prijatie uznesenia Správy o pokroku v oblasti rovnosti mužov a žien v Európskej únii v roku 2013 za  kontroverzné, na druhej strane však vystupujú europoslanci, ktorí hovoria o nutnosti omnoho intenzívnejšieho riešenia problematiky rodovej politiky. Vyjadrenia a názory slovenských europoslancov k tejto problematike sa taktiež vo veľkej miere líšia.

 

Poukázanie na odlišnosť pohľadu slovenských europoslancov z rôznych politických frakcií na rodovú politiku a uznesenie sa Európskeho parlamentu na Správe.

 

 

Branislav Škripek ( EKR ):

 

,, Považujem za správne, aby muži a ženy mali v spoločnosti rovnaké postavenie. Avšak jednoznačne odmietam opakované snahy EÚ zasahovať do oblastí, ktoré patria výhradne do kompetencií členských štátov, vrátane tzv. “ práva žien na potrat“, ktorého sa uznesenie dovoláva.“ 

 

 

 

Vladimír Maňka ( S&D ):

 

,, Ženy sú znevýhodňované v oblasti zamestnanosti, odmeňovania, starobných, vdovských dôchodkov. Pre zdravú spoločnosť je dôležité, aby sme pri ďalšom zamestnaní a odchode do dôchodku ocenili prácu venovanú výchove detí. Našou úlohou je hľadať nástroje na zrovnoprávňovanie žien a mužov vo všetkých oblastiach súkromného a pracovného života.“ 

 

Jana Žitňanská ( ECR ) :

 

,,Správu som nemohla podporiť, keďže riešila aj otázky, ktoré sú výsostne v právomoci členských krajín. Navyše si myslím, a hovorila som to aj autorovi správy europoslancovi Tarabellovi, že návrhy týkajúce sa napr. rodovej vyváženosti na sociálnych sieťach stavajú celú problematiku rovnosti žien a mužov do absurdného svetla a nemajú tam čo robiť.“

 

Miroslav Mikolášik ( EPP ):

 

,, Správa hrubo zasahuje do oblastí, v ktorých Únia, a teda ani Európsky parlament kompetencie na základe ustanovujúcich zmlúv. Patrí sem napr. úprava prerušenia tehotenstva, ktorá prináleží členským štátom. Takéto úmyselné prekračovanie hraníc je neprípustné.“ 

 

 

V Európskej únii, na Slovensku a aj v postojoch slovenských poslancov v Európskom parlamente je evidentne odlišné nazeranie na riešenie rodovej problematiky. Jednoznačne sa nedá konštatovať či europoslanci prijatím uznesenia spravili krok pozitívny alebo negatívny pre našu spoločnosť. Až časom uvidíme či jednotlivé uznesenia europoslancov a vytýčený smer rodovej politiky bol naozaj pre všetkých – mužov aj ženy efektívny a prínosný.

Comments are disabled.