Rovnoprávnosť pohlaví alebo rodová rovnosť, je v súčasnosti často diskutovaná téma. O túto tému sa do vysokej miery zaujíma aj OSN spolu s EU, ktoré ju zakotvili medzi 17 cieľov udržateľného rozvoja. Ide o cieľ s poradovým číslom 5 a názvom „rodová rovnosť“. Jej hlavným cieľom je posilniť postavenie všetkých žien a dievčat vo svete. Nerovnosť medzi pohlaviami je stále hlboko zakorenená v našej spoločnosti. Ukazuje sa to napríklad na trhu práce, konkrétne pri menšom prístupe k práci, profesijnej segregácii či rozdieloch v odmeňovaní.  Okrem pracovnej sféry majú ženy v mnohých krajinách nedostatočný prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti a sú obeťami diskriminácie a násilia. Podľa štatistík OSN čelila v živote násiliu zo strany partnera v intímnej oblasti až viac než 1 zo 4 žien [1.2].

Rodovo motivované násilie ako téma roka 2022

Ako bolo spomenuté, tento udržateľný cieľ rozvoja je možné dosahovať v rôznych oblastiach. V marci minulého roka bola Európskou Komisiou prezentovaná smernica voči rodovo motivovanému násiliu, ktorá zahŕňala aj násilím na ženách v online priestore. V tomto dokumente bola upresnená problematika násilia na ženách [3] a konkrétne sa skladá z týchto kapitol:

  1. Všeobecné ustanovenia, v ktorých sa spresňuje predmet smernice a jej platnosti a definujú sa konkrétne pojmy, ako napríklad „násilie na ženách“, „kybernetické násilie“, či „sexuálne obťažovanie na pracovisku“.
  2. Trestné činy týkajúce sa sexuálneho vykorisťovania žien a detí a počítačovej kriminality, kde sa definuje znásilnenie, mrzačenie pohlavných orgánov, skutky spojené s kybernetickým násilím a ich legislatívne úpravy.
  3. Ochrana obeti a prístup k spravodlivosti upravuje proces ohlasovania a vyšetrovania týchto činov a podporu obeti v následnom každodennom fungovaní.
  4. Podpora pre obete užšie popisuje konkrétne formy podpory, linky pomoci a možnosti núdzového bývania.
  5. Prevencia popisuje kroky k predchádzaniu týchto činov.
  6. Koordinácia a spolupráca medzi sektormi, spolupráca s mimovládnymi organizáciami a zber údajov na následné výskumné účely.
  7. Záverečné ustanovenia [4].

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Orgán, ktorý sa venuje otázkam rodovej rovnosti v Európskom parlamente je Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť.  Hlavnými témami, ktoré výbor rieši sú úprava a ochrana práv žien v Európskej Únii, presadzovanie práv žien v tretích krajinách, rovnoprávne pracovné príležitostí a zaobchádzanie v práci, eliminovanie diskriminácie žien, rovnosť v politických oblastiach, formovanie medzinárodných zmlúv a informačná politika.  A aj napriek širokému záberu výboru, sa musí agenda prispôsobiť aj  online priestoru, v ktorom v súčasnosti žijeme [5].

Medzinárodný deň žien 2023

V rámci tohto roka, oznámili predstavitelia Európskej Únie novú oblasť rodovej rovnosti. Na medzinárodný deň žien bolo vydané vyhlásenie, v ktorom bola vyjadrená solidarita so všetkými ženami. Či už s tými, ktoré čelia nespravodlivosti a popieraniu vlastných práv na blízkom východe alebo s obeťami vojnového konfliktu na Ukrajine, na ktorých je páchané sexuálne násilie. Vyhlásenie ďalej pokračovalo pozitívnejšie:

„Máme však aj dobré správy. EÚ urobila zásadné rozhodnutia, aby mali ženy v EÚ rovnaké príležitosti ako muži. Ide napríklad o nové pravidlá chrániace rodovú rovnováhu vo vrcholových orgánoch podnikov či transparentnosť odmeňovania. Takisto chceme zaviesť pravidlá, ako bojovať proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, ktoré budú platiť pre celú Úniu.

Čaká nás veľa práce. Cesta k rovnosti v právach je ešte dlhá. Rodová rovnosť sa dosiahne až vtedy, keď si ju všetci vezmeme za svoju a budeme ju chrániť a šíriť ako v EÚ, tak aj vo svete.“ [6]

Rodová digitálna priepasť ako téma roka 2023

Téma na rok 2023, prezentovaná na MDŽ, je rodová digitálna priepasť a bolo upozornené na rozdiely v oblasti digitálnej transformácie.  Tento rok sa výskum zameriava na dopad rodového rozdielu v digitálnej oblasti na ekonomiku a spoločnosť a tiež na digitálne násilie na ženách. S takýmto násilím sa stretlo až 38% žien v 51 krajinách, čoho následok je úbytok žien v tejto sfére. Opätovné začlenenie žien v online priestore môže pomôcť všeobecnému povedomiu o ich právach a možnosti angažovania sa. Prínosom, ktoré tieto ženy budú sa odrazí v kreatívnejších riešeniach a inováciách podporujúcich rovnosť pohlaví [7].

Comments are disabled.