Mnohí z nás sa nemohli dočkať momentu, kedy dokončia strednú školu, iní zase univerzitu, no potom, čo sa zamestnali zistili, koľko by sa im toho ešte zišlo vedieť. Nemusí to však byť len túžba po kariérnom raste, či zlepšení si možností uplatnenia sa na trhu práce. Čoraz častejšie začínajú dospelí ľudia vyhľadávať dodatočné vzdelanie, kurzy či školenia z dôvodu rýchleho napredovania vedy a techniky, vysokej miery inovácií alebo zvyšujúcich sa nárokov na jazykové či technické zručnosti zo strany zamestnávateľa. Toto všetko núti zamestnancov neustále zvyšovať svoje kompetencie, aby boli aj naďalej konkurencieschopní. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, aké stanovisko zastáva EÚ v tejto oblasti a aké možnosti poskytuje.

Uznesenie Rady Európskej únie o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých.

Vzdelávanie dospelých nie je témou dňa, a preto je mnohým táto problematika vzdialená. Z toho dôvodu by som na úvod rada poukázala na to, že táto oblasť nie je pre EÚ ničím novým a jej činnosti sa netýkajú len posledných mesiacov. Svedčia o tom uznesenia a aktivity, ktoré tu figurujú už niekoľko rokov. Krátkym exkurzom do minulosti si predstavíme uznesenie Rady EÚ o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (2011) , ktoré nadväzovalo na rozhodnutie Európskeho parlamentu ešte z roku 2008. Európsky parlament vtedy s témou „It is never too late to learn (Na učenie nie je nikdy neskoro) vyzval členské štáty na podporu celoživotného vzdelávania, aby aj prostredníctvom implementovania politík rodovej rovnosti zabezpečili atraktívnejšie, dostupnejšie a efektívnejšie vzdelávanie pre dospelých. Uznesenie Rady sa zameralo na stratégiu, ktorou sa do roku 2020 malo zlepšiť najmä vzdelávanie menej skúsených a starších zamestnancov, aby sa tak zlepšila ich schopnosť adaptovať sa na stále prebiehajúce zmeny. Medzi mnohými prioritami sa kládol dôraz na zlepšenie kvality a efektívnosti v oblasti vzdelávania a praxe, dôraz na rovnosť a sociálnu súdržnosť, zlepšovanie kreativity a inovatívnosti dospelých, ako aj zlepšenie kvality vzdelávania pedagógov so špecializáciou na vzdelávanie dospelých. Tieto priority boli načrtnuté v programe na roky 2015-2020.[1]

Cesty zvyšovania úrovne kompetencií dospelých

Okrem daného uznesenia prijala Rada EÚ v roku 2016 odporúčanie Cesty zvyšovania úrovne dospelých. Podľa dát EÚ iba 22% Európanov dosahuje nižšie sekundárne vzdelanie a poukazuje sa tiež na to, že takmer pätina Európanov má problémy s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, ako aj používaním digitálnych technológií v bežnom živote. Poskytovanie takejto formy vzdelávania nadväzuje na mnohé fungujúce štruktúry v rámci členských štátov, pričom poskytujú poradenstvo a podporné opatrenia. Spomedzi aktivít možno spomenúť workshopy vzájomného vzdelávania na podporu implementácie odporúčania v členských štátoch. Pre ilustráciu, v roku 2018/2019 na týchto workshopoch participovalo Belgicko, Česko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko a Slovensko. Medzi ďalšie nástroje, patria projekty v rámci nasledujúcich fondov a programov:

Pracovné skupiny ET 2020

V rámci EÚ boli v období 2018-20 zriadené takzvané pracovné skupiny ET 2020, ktorých primárnym cieľom bolo pomáhať členským štátom EÚ riešiť ich systémy vzdelávania a odbornej prípravy na európskej úrovni. Celkovo bolo zriadených 7 skupín podľa jednotlivých zameraní (napr.: Pracovná skupina ET 2020 pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve). Pracovná skupina ET 2020 pre vzdelávanie dospelých uviedla medzi hlavné priority motivovať zamestnancov k zvyšovaniu úrovne zručností, ako aj pravidelnému preškoľovaniu a tiež podpore kontinuálneho vzdelávania na pracovisku.[3] So zameraním na vznik pracovnej skupiny ET 2020 pre vzdelávanie dospelých, vznikla elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE). Táto platforma poskytuje priestor na výmenu najlepších postupov v tejto oblasti. V roku 2021 sa zameriava najmä na tieto tri oblasti:

  • Zručnosti potrebné pre život a prácu
  • Prechod k digitalizácií
  • Inkluzívne sociálne zmeny[4]

Konferencia EPALE

V polovici októbra (12.-13.10.) sa uskutoční ročná komunitná konferencia, ktorá sa bude z dôvodu pandémie konať online formou. Témou tohtoročnej konferencie je: Prechod: Úloha vzdelávania dospelých pri zabezpečovaní inklúzivných a udržateľných zmien. Zaoberať sa budú otázkami ako vzdelávanie dospelých pretvára našu spoločnosť so zreteľom na všetky zmeny a slabé stránky, ktoré so sebou priniesla pandémia.[5] Pod pojmom „prechod“ sa berú do úvahy predovšetkým zelené, digitálne a demografické zmeny. Konferenciu budú tvoriť plenárne zasadnutia, participatívne workshopy a niekoľko národných panelov, kde budú môcť účastníci diskutovať v národných jazykoch. [6] Nakoľko sa bude konferencia konať tento rok výhradne online, plenárne zasadnutia budú verejne dostupné na Youtube kanáli, pričom žiadna registrácia nebude potrebná. Workshopy však budú dostupné len pre používateľov platformy EPALE po vyplnení registračného formulára. Úvodné privítanie bude mať Sophia Eriksson Waterschoot, generálna riaditeľka EK pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Medzi ďalšími hosťami sú pozvaní napríklad Otto Scharmer, lektor z Massachusetts Institute of Presending, či Manuela Geleng, generálna riaditeľka EK pre zamestnanosť. [7] Z národných panelov bude mať zastúpenie aj EPALE Slovensko, ktorej témou budú Bariéry brániace dospelým zapájať sa do celoživotného vzdelávania. Slovenský národný panel sa uskutoční v prvý deň konferencie, 12.októbra od 14:30-16:30 a moderovať ho bude vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Ivana Studená. Zoznam slovenských hostí, témy a ďalšie informácie sú dostupné tu: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/narodny-panel-epale-slovensko-bariery-braniace-dospelym-zapajat-sa-do-celozivotneho [8]

EPALE v praxi

EPALE zastrešuje širokú sieť webinárov, otvorených informačných zdrojov, zborníkov, podujatí, kníh, blogov, online kurzov a správ na rozličné témy v oblasti vzdelávania dospelých. Pre ilustráciu som vybrala posledné z nich, ktoré sa uskutočnili, respektíve zverejnili. Témy a výsledky týchto aktivít je možné nájsť na stránke EPALE, kde za použitia filtra si jednoducho vyselektujete či už obsah, jazyk, krajinu alebo autora.

Vybraný dostupný obsah prostredníctvom platformy EPALE:

  • Stratégia NBS na podporu finančnej gramotnosti – otvorené vzdelávacie zdroje NBS[9]
  • Hranice neformálneho vzdelávania. Teória a prax v prostredí múzeí, galérií a pamiatok – zborník. Zborník textov je tvorený z cyklu ôsmich na seba nadväzujúcich webinárov z jari 2021 v rámci vzdelávacieho projektu « Hranice neformálneho vzdelávania – teória a prax »[10]
  • Cesta za horizont kariérového poradenstva – kniha. Kniha vznikla v rámci projektu medzinárodného programu Erasmus +[11]
  • Blog, ktorý vyšiel začiatkom septembra so začiatkom školského roka na tému : « Samoriadené vzdelávanie : (ešte stále) cesta vpred ? Učenie sa vzdelávať počas pandémie a mimo nej.[12]

Pripravované /zahraničnými vetvami EPALE/:

  • EPALE France organizuje 21.októbra 2021 webovú konferenciu s názvom « Školenie na zosúladenie digitálneho prechodu s ekologickými princípmi. »[13]

Ďalej sa na stránkach EPALE môžete dočítať o organizovaných aktivitách na Slovensku so zameraním na vzdelávaie dospelých. Medzi nastávajúcimi udalosťami sú napríklad konferencia na tému vzdelávanie 3. veku[14] alebo online workshop praktickej bezpečnosti na internete.[15] Tiež tu nájdete odporúčanie na nezávislý vedecký časopis Lifelong learning, ktoré vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania Mendelovej univerzity v Brne.[16]

Pred pár dňami platforma EPALE Slovensko rozšírila svoju pôsobnosť aj o podcast, ktorého prvý diel mal názov „Celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých v SR.“ Podcast je okrem iného dostupný aj formou video-rozhovoru na Youtube kanáli.[17]

LingvaKvíz!

Medzinárodná mládežnícka organizácia Edukácia@Internet, v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, EPALE Slovensko a Národným centrom Europass Slovensko organizujú pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa jazykov (26.09.) LingvaKvíz, celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý bude prebiehať od 24.09. do 23.10.2021. Po registrácii sa hráči môžu bezplatne zapojiť a pokúsiť sa vyhrať spomedzi 140 cien, pričom si môžu hravo a bezplatne zlepšiť svoje jazykové schopnosti.[18] Pre viac informácií o kvíze ponúka EPALE Slovensko na svojom Youtube kanáli krátke video : https://www.youtube.com/watch?v=W4ilPF_495c&feature=emb_title .

Comments are disabled.