Umenie má v našich životoch najvyššie miesto, i keď si to mnohí častokrát neuvedomujeme, ale sprevádza nás na každom kroku. Napriek významnému prínosu umelcov pre spoločnosť, často bývajú nedocenení. Hudobné, literárne, ale aj rôzne iné umenie ľudom v bežnom živote pomáha oddýchnuť si, zrelaxovať a prísť na iné myšlienky.   Na základe toho EÚ rozhodla o  programe s názvom Kreatívna Európa.

Program bol zriadený na podporu projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, audiovízie a médií na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. „Prostredníctvom grantovej schémy spolufinancovania podporuje Kreatívna Európa príležitosti pre vznik a distribúciu projektov, uľahčuje výmenu skúseností a prispieva k mobilite umelcov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.“[1] Aktuálne je program Kreatívna Európa pozmenený a je pripravený na roky 2021 – 2027. Pričom v ňom nastali zmeny, no predovšetkým sa zvýšila suma finančných prostriedkov, ktoré majú byť využité podporu umelcov.

Obsahuje podprogramy, ktoré sú zamerané na rozmanité sféry umenia. Jeden z hlavných podprogramov má názov Média. V ňom si EÚ dala za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu. Granty z tohto podprogramu budú určené pre nezávislých producentov, distribútorov a organizátorov podujatí atď. Nasledujúci podprogram má názov Kultúra. Ten má za úlohu podporiť umelcov a organizácie, no hlavne má pomôcť im pôsobiť a šíriť kultúrny obsah, ktorý nesie európske rozmery. Prostredníctvom neho sa kreatívcom umožňuje financovať programy spolupráce alebo vydávanie literárnych  prekladov.

Zaujímavosťou je tzv. Medzisektorový podprogram, ktorý „sa  zameria na podporu medzisektorových projektov, ktoré prostredníctvom kultúry napomáhajú sociálnej inklúzii a umeleckej slobode.“[2] Najväčšia pozornosť sa upriamuje na projekty, ktoré pomáhajú v rozvoji mediálnej gramotnosti občanov a v boji proti šíreniu dezinformácií.

V programe sa na roky 2021 – 2027 vyčlenilo 2,46 miliardy EUR. Veľmi dôležité je i to pôvodný návrh EÚ bol navýšený o 600 miliónov EUR. Všetky tieto zdroje sú primárne určené na obnovu a posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu, audiovizuálneho a mediálneho sektoru. Pomoc je predovšetkým zameraná na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Vzhľadom na to, že je situácia stále veľmi ťažká a aktuálne trpí finančnými problémami prevažne umelecký sektor je dôležité robiť kroky, ktorým sa predíde úplnému „odstaveniu“ kultúry. Taktiež je dôležitým faktorom aj to, že výška sumy, ktorú program na roky 2021 – 2027 dostal je oveľa vyššia než mala byť, to pomôže viacerým umelcom, čo bude pozitívum hlavne v budúcnosti, keď sa celý svet vráti do „pôvodného stavu“.

 

Comments are disabled.