„Žurnalistika je to, čo potrebujeme, aby demokracia fungovala.“

Walter Cronkite

Európsky Dialóg a National Institute for Social Integration práve vyhlásili úplne novú novinársku cenu, ktorej zámerom je osláviť a oceniť úspechy novinárov v oblasti investigatívnej žurnalistiky, ktorí nedávno odhalili niečo nové a dovtedy nepovšimnuté, alebo sa im už podarilo rozhýbať zmenu vo verejnom priestore. Svoje práce môžete prihlasovať do 1. októbra 2021.

Future Stories Award, ktorá hľadá vynikajúce investigatívne práce v niekoľkých kategóriách, je jedinečnou príležitosťou pre litovských a slovenských novinárov pôsobiacich v tejto oblasti a zameriavajúcich sa na lokálne príbehy dôležitých, ale často menej viditeľných tém.

Prečo by ste sa mali prihlásiť?

 • Future Stories Award je skvelou príležitosťou na zviditeľnenie seba a svojej investigatívnej práce na medzinárodnej scéne.
 • Pomáha vyniesť na svetlo témy, ktorým sa venujete, a upriamiť na ne väčšiu pozornosť.
 • Môžete získať širšie uznanie za svoj vynikajúci profesionálny prístup.
 • Prostredníctvom komunity Media4Change nájdete ďalších odborníkov, s ktorými si môžete vymieňať skúsenosti a spolupracovať.

Pre koho je súťaž určená?

Svoj príspevok / príspevky do súťaže Future Stories Award môžu prihásiť profesionálni novinári (na voľnej nohe alebo zamestnaní, tímy alebo jednotlivci) a mediálne spoločnosti s bydliskom alebo sídlom v Litve alebo na Slovensku. Podmienkou účasti je aktívne pôsobenie v žurnalistike po dobu najmenej jedeného roka, vrátane mesiacov roku 2021.

S akými príspevkami sa môžete prihlásiť?

Oprávnené sú len originálne diela uchádzačov publikované v rokoch 2020 až 2021. Hlavnou požiadavkou je ich investigatívny charakter a zameranie na tému lokálneho významu pri rešpektovaní všetkých etických a ostatných profesionálnych princípov. Môže ísť o príspevok určený pre tlač, digitálne médiá, televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie alebo iné médium.

Čo bude ocenené?

 • Zameranie sa na menej viditeľné témy a nevypovedané príbehy
 • Tí, ktorí vynášajú na svetlo neznáme skutočnosti
 • Originalita, inovatívne myslenie
 • Tí, ktorí posúvajú profesionálnu žurnalistiku vpred

V rámci Future Stories Award budú udelené ceny za novinárske diela v nasledujúcich podkategóriách:

Jeden výherca v každej z týchto podkategórií získa cenu vo výške 1.000 EUR.

Jedno dielo je možné prihlásiť iba do jednej podkategórie. Jeden uchádzač však môže prihlásiť viac diel do rôznych podkategórií. Prijateľný je akýkoľvek mediálny formát príspevkov, napr. tlač, online text, video, zvuk, multimédiá alebo ich kombinácie.

Future Stories Award má tiež štyri špeciálne kategórie:

 1. Pre miestne alebo regionálne médiá (pracujúce na miestnej a regionálnej úrovni, pozri definíciu nižšie).

 2. Pre mladých tvorcov médií a nové médiá (pre jednotlivcov vo veku 18 – 30 rokov alebo novovznikajúce médiá, ktoré fungujú maximálne do 2 rokov).

 3. Najlepšia interaktívna prezentácia (pre tých, ktorí používajú inovatívne mediálne nástroje na prezentáciu záverečnej investigatívy). V tomto kontexte sú inovatívnymi nástrojmi tie, ktoré umožňujú interaktivitu mediálneho diela (napr. interaktívne videá, StoryMaps, rôzne multimediálne prezentácie), zaujímavú prezentáciu výsledkov (napr. prezentácie kombinujúce mediálne formáty, ako napr. Prezi, hyperzoom, najnovší nástroje na vizualizáciu dát) alebo zapojenie publika po zverejnení investigatívy.

 4. Interakcia s občanmi (pre tých, ktorí vynikajú v zapojení publika).

V rámci každej z týchto špeciálnych kategórií získa jeden výherca 1.000 EUR.

 

Poslednou kategóriou je „Cena publika“. Verejnosť bude hlasovať o prihlásených dielach a vyberať to najlepšie, ktoré získa 1.500 EUR.

Aké kritériá bude hodnotiť porota?

Odborná porota zložená zo zástupcov National Institute for Social Integration, Európskeho Dialógu a externých odborníkov vyhodnotí každý príspevok osobitne a udelí body na stupnici od 1 (slabá) do 10 (veľmi dobrá). Hodnotiť budú každý príspevok podľa nasledujúcich kritérií:

 • Príbeh: kvalita a presvedčivosť argumentov, je podaný pútavo, zaujímavo, jasne a atraktívne.
 • Spoľahlivosť údajov: zistené a odhalené fakty sú presné a založené na dôkazoch, údaje o zdrojoch sú zdokumentované, bolo zhromaždených dostatok dát, výsledné dielo je v súlade s autorskými právami a GDPR.
 • Hĺbková investigatíva: investigatíva sa nezakladá iba na už verejne dostupných informáciách, pracuje s bohatými zdrojmi a ich analýzami.
 • Aktuálnosť: investigatíva sa zameriava na súčasné problémy a odhaľuje nové skutočnosti, ktoré sa ich týkajú, objavuje a odkrýva nové témy, alebo robí nové a presné interpretácie už známych skutočností.
 • Dopad a dosah (publikum): investigatíva dokáže zvýšiť povedomie medzi určitým publikom a/alebo vyvolá akciu, aby sa pohli veci vpred. Počet divákov/čitateľov prirodzene závisí od geografického pokrytia investigatívy alebo média – očakáva sa, že národné médiá budú mať väčší dosah ako miestne médiá.

V každej podkategórii bude vybraný jeden príspevok s najvyšším počtom bodov. V prípade Ceny publika budú môcť občania hlasovať za svoje obľúbené diela prihlásené do súťaže prostredníctvom platformy Media4Change, kde budú zverejnené všetky súťažné príspevky.


Dôležité dátumy a termíny:

 • Otvorenie súťaže pre zasielanie príspevkov: 15. júla 2021

 • Termín včasného zaslania príspevkov: 17. septembra 2021, 23:59 SEČ

 • Termín najneskoršieho zaslania príspevkov: 1. októbra 2021, 23:59 SEČ

 • Hodnotiace obdobie: 2. októbra – 1. novembra 2021

 • Verejné hlasovanie: 18. októbra – 1. novembra 2021 (zatvára sa o 23:59 SEČ)

 • Vyhlásenie výhercov: 18. novembra 2021

Podrobné informácie o požiadavkách a postupoch nájdete v oficiálnych Pravidlách a predpisoch.


Svoje príspevky do súťaže môžete prihlásiť pomocou tohto online formulára najneskôr do 1. októbra 2021.

Zatiaľ čo príspevky majú byť v litovčine alebo slovenčine, prihláška byť vyplnená iba v angličtine. Ak uchádzači potrebujú pomoc s napísaním súhrnu alebo iných častí prihlášky v angličtine, môžu sa obrátiť na organizátorov prostredníctvom e-mailov neringa@zmogui.lt (Litva) alebo b.kolman@europskydialog.eu (Slovensko).

Tešíme sa na Vaše diela, ktoré veľmi radi spoznáme! Inšpirujme spoločne ostatných vašimi príbehmi a posuňme spoločne investigatívnu žurnalistiku ďalej!


Definícia miestnej a regionálnej úrovne: Na účely definovania týchto úrovní používajú Pravidlá a predpisy systém miestnych administratívnych jednotiek (LAU) a nomenklatúru územných štatistických jednotiek (NUTS), ktorú vedie EUROSTAT. Investigatíva má miestny význam, pokiaľ sa zaoberá témou, ktorá je relevantná pre jednotky LAU 2 a LAU 1, v odôvodnených prípadoch NUTS 3. Miestne médiá pokrývajú úrovne LAU 2 a LAU 1. Regionálne médiá pokrývajú úroveň NUTS 3.

– V Litve je LAU 2 seniūnijos, LAU 1 je savivaldybės a NUTS 3 je apskritys.

– Na Slovensku je LAU 2 obec, LAU 1 je okres a NUTS 3 je kraj.


Pozadie: Future Stories Award je jednou z aktivít projektu Media4Change – Future Investigative Story Lab, ktorého cieľom je podpora spolupráce, inovácií a profesionálnych štandardov v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Projekt implementujú National Institute for Social Integration (program Media4Change) z Litvy a Európsky Dialóg zo Slovenska.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019 (Pilotný projekt: Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ).

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tejto výzvy na predloženie návrhov nepredstavuje schválenie jej obsahu – ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú vo výzve obsiahnuté.

Cover photo: geralt, pixabay.com

Comments are disabled.