Hlavným cieľom štruktúrovaného dialógu je podpora aktívnej participácie mladých ľudí na demokratickom živote v spoločnosti. Štruktúrovaný dialóg predstavuje unikátnu príležitosť ako zapojiť mladšiu generáciu do tvorby politiky. Svojimi názormi a postrehmi môžu aktívne prispieť k vytváraniu materiálov a opatrení, ktoré následne ovplyvnia ich príležitosti pre rozvoj, vzdelanie, pracovné možnosti a celkové postavenie mladej generácie vo svojom okolí.

Štruktúrovaný dialóg teda predstavuje úspešnú platformu pre vypočutie mladých ľudí s ohľadom na ich požiadavky a názory, tak aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Tento proces prebieha na niekoľkých úrovniach, a to národnej a európskej. Národnú úroveň predstavujú stretnutia a diskusie mladých ľudí s národnými politikmi a odborníkmi. Na európskej úrovni sa každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa následne môžu vyjadriť mladí z celej Európy. Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe.

Týchto 18 mesiacov zároveň predstavuje jeden cyklus Štruktúrovaného dialógu.

Online dotazník nájdete TU.

Comments are disabled.