V tomto článku poskytujeme informácie o činnosti Európskeho parlamentu. V poslednom októbrovom týždni sa konalo plenárne zasadnutie, na ktorom sa rokovalo o zaujímavých témach. Plenárne zasadnutie sa nevyhlo migračnej kríze. Predmetom debaty bol 17- bodový plán riešenia migračnej krízy, ktorý schválila Európska rada 25. októbra 2015. Viacerí europoslanci upozornili na to, že mnoho europoslancov sa snaží využiť migračnú krízu na deštrukciu celej EÚ. Tiež kritizovali pomalosť členských štátov, pri plnení sľubov poskytnúť väčšie množstvo financií a personálu na registráciu migrantov a pomoc utečencom. „Členské štáty reagujú pomaly v čase, kedy je nevyhnutné reagovať rýchlo,“ reagoval predseda Európskej komisie Jean Claude Juncker práve na disproporciu medzi činmi a sľubmi členských štátov. Eduard Kukan EPP-ED pripomenul, že je nevyhnutná spolupráca so štátmi Západného Balkánu: ,,tieto krajiny sú priamo zasiahnuté prílevom utečencov a migrantov prechádzajúci po Balkánskej ceste. Aby sme túto krízu vyriešili, tak musíme zorganizovať s nimi pevnejšiu spoluprácu. Musíme však byť opatrný aby nedošlo ku vzniku ďalšiu krízy v tomto regióne.“ Zdôraznil tiež, že upokojenie situácie a zvládnutie krízy môže pomôcť štátom Západného Balkánu pri posudzovaní ich pripravenosti na členstvo v EÚ. Určité nejasnosti priniesol bod o dohode medzi EÚ a Tureckom pri riešení migračnej krízy, keďže práve cez Turecko tvorí prechodnú zastávku pre migrantov na ceste do EÚ. Rebecca Harms  Zelení/EFA vyhlásila, že táto dohoda nie je dobrým krokom vzhľadom na to, že by ju mohlo Turecko zneužiť vo vlastný prospech a tlačiť na EÚ, aby sním začali prístupové jednania o členstve v EÚ. Ostatní poslanci jej oponovali a tvrdili, že k tomuto nedôjde a zdôraznili nevyhnutnosť pomôcť okolitým štátom Sýrie, aby sa zlepšili podmienky utečencov v týchto krajinách.

 

Monika Flašíková-Beňová S&D otvorila aj tému narastajúceho extrémizmu, radikalizmu. ,,Začíname byť svedkami nielen masových demonštrácií extrémistov a radikálov, ale aj opakovaných útokov na zariadenia, kde sa utečenci nachádzajú a kde sa im snažíme pomáhať. A preto by som chcela apelovať na členské štáty, nie na nás, na Parlament, nie na Komisiu, ale na členské štáty, aby boli oveľa iniciatívnejšie aj v boji proti nárastu radikalizmu a fašizmu vo svojich krajinách.“

 

Veľká väčšina poslancov sa zhodla na urgentnosti s akou treba danú krízu riešiť, no euroskeptici debatu využili na to, aby prezentovali svoju kritiku na EÚ. Nigel Farage:  ,,počul som dnes mnoho o právach. Dobre, čo tak demokratické práva? Myslím si, že čo teraz vidíme je narastajúca autoritárska Európska únia, ktorá ničí demokratické práva a pritom to háji a považuje za dobré. Zakaždým, keď je tu kríza, je to národná demokracia, ktorá stráca.“

 

Správu o tom, že EP zrušil poplatky pri telefonovaní do zahraničia v rámci EÚ od júna 2017 určite privítali všetci občania členských štátov. Ako povedala Pilar del Castillo (EPP-ED), ,,vďaka tejto dohode [na finálnom texte nariadenia medzi EP a Radou] sa Európa stane jediným regiónom na svete, ktorý právne zaručuje otvorenosť internetu a neutralitu siete. Princíp neutrality siete bude priamo aplikovateľný v 28 členských štátoch.“ Roamingové poplatky (doplatok k cene služby , ktorá je platná v domovskom štáte) od 30. apríla 2016 nesmú prekročiť €0,05 za minútu odchádzajúceho hovoru, €0,02 za zaslanie textovej správy (SMS) a €0,05 za megabajt v rámci služieb mobilného internetu. Maximálne príplatky za prichádzajúce hovory v zahraničí v rámci EÚ budú stanovené neskôr ešte tento rok. Poslanci však nechali možnosť zavedenia minimálnych príplatkov v prípade, že operátori nebudú schopní pokryť náklady za poskytovanie roamingových služieb a bola by možnosť, že domáci model poplatkov sa zmení v neprospech zákazníka. Toto povolenie budú dávať národné regulačné orgány a to len za výnimočných okolností a výhradne na pokrytie nákladov. Takisto sa počíta s ochranou poskytovateľov mobilných služieb, ktorí budú mať za určitých okolností právo si za využívanie roamingových služieb v rámci EÚ účtovať poplatok, ktorý ale musí byť nižší než súčasné stropy poplatkov.

 

Poslanci okrem toho prijali ako súčasť telekomunikačného balíka pravidlá súvisiace s právom na prístup k internetu a k jeho obsahu. Právna úprava zaväzuje poskytovateľov prístupu na internet zaobchádzať rovnako s každým prenosom dát. Vymizne tým blokovanie, spomaľovanie poskytovania obsahu od vybraných odosielateľov alebo prijímateľov. Výnimky budú tvoriť prípady: súdne rozhodnutie, dodržiavanie legislatívy, predchádzanie preťaženiu siete alebo boj proti kybernetickému útoku. Tieto opatrenia by však nemali byť uplatňované dlhšie než je nevyhnutné. Poslanci tiež schválili bod podľa, ktorého poskytovatelia internetu budú povinní jasne a zrozumiteľne informovať zákazníkov (ešte pred podpisom zmluvy) o minimálnej, bežne dostupnej a maximálnej rýchlosti sťahovania a odosielania dát. V prípade výraznej a opakujúcej sa odchýlke od deklarovanej rýchlosti budú mať zákazníci právo na nápravu, spolu s možnosťou vypovedať zmluvu a žiadať kompenzáciu od poskytovateľa internetu.

 

Poslanci odmietli návrh EK o zákaze predaja potravín a krmiva GMO, ktorý by umožnil členským štátom zakázať takýto predaj na svojom území. Obavy mali z možnosti obmedzovania jednotného trhu a zavedenia hraničných kontrol. ,,Dnešné hlasovanie vyslalo Európskej komisii jasný signál. Tento návrh by mohol obrátiť naruby všetko, čo sa dosiahlo v rámci jednotného trhu a colnej únie,“ ako povedal predseda výboru EP pre bezpečnosť potravín Giovanni La Via EPP-ED. Ďalšie slovo pri rozhodovaní o tejto právnej úprave bude rozhodovať Rada ministrov ako ďalší legislatívny orgán EÚ. V téme potravín však poslanci schválili novelu nariadenia o nových potravinách. Príklady: hmyz, huby riasy atď. Na žiadosť poslancov obsahuje aj potraviny vyrobené z klonovaných zvierat dovtedy, kým nebude separátna právna úprava týkajúca sa klonovania. Za nové potraviny sú označované novo vyvinuté inovatívne potraviny a pri ich výrobe boli použité nové technológie a postupy. EÚ niekedy zaraďuje medzi nové potraviny aj potraviny, ktoré sa konzumujú v tretích krajinách.  Podľa nových pravidiel dôjde v rámci EÚ k harmonizácii a hodnotiť nové potraviny bude Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

 

Spomedzi ďalších tém, ktorých sa poslanci dotkli zmienime prijatie uznesenia o prešetrení podvodov pri emisných testoch v automobilovom priemysle. Tiež schválenie národných stropov pre znečisťujúce látky a to pre oxid siričitý, oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny okrem metánu, amoniak a jemné tuhú častice (s priemerom menším ako 2,5 mikrometra)  a v budúcnosti sa počíta aj s limitami pre ortuť. Poslanci očakávajú od tohto opatrenia zníženie počtu predčasných úmrtí spojených so znečistením a ušetrenie výdavkov, ktoré vyplývajú zo znečistenia.

Comments are disabled.