Neoddeliteľnou súčasťou Európskeho parlamentu je pôsobenie európskych politických skupín – nazývaných v odbornej terminológii  frakcie. Takýchto nadnárodných politických frakcií združujúcich europoslancov zo všetkých členských krajín Európskej únie na základe politického presvedčenia je v Európskom parlamente súhrnne sedem. Avšak každá frakcia, respektíve európska politická strana vníma rodovú politiku rozdielnym spôsobom. Cieľom príspevku je priblížiť ako jednotlivé eurostrany vnímajú a včleňujú rodovú politiku do svojich vnútorných programov a ako prezentujú vo výboroch rodovú politiku a či vôbec kladú dôraz na presadzovanie rodovej rovnosti vo svojich straníckych programoch. Prvá časť predkladanej analýzy sa bude zaoberať týmito frakciami – Európska ľudová strana, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov a frakciou Európskych konzervatívcov a reformistov.

 

Prvou analyzovanou eurostranou je najväčšia politická frakcia europoslancov Európska ľudová strana EPP – ED/ EĽS – ED ( EĽS  kresťanskí demokrati ). Poslanecký klub tohto subjektu vznikol už v roku 1953. Strana prešla počas svojho pôsobenia určitou transformáciou. Konštatovať sa však dá, že v zoskupení sú zhromaždení predovšetkým poslanci s konzervatívnejšími názormi, kresťansky orientovanými a z pohľadu politického spektra skôr pravicového stredu až  priamo pravicovej orientácie. Skupina je najpočetnejšia v Európskom parlamente ( 221 europoslancov ).

Na oficiálnej webovej stránke Poslaneckého klubu EĽS v časti Naše názory, v následujúcej časti Právne a domáce veci sa nachádza časť venovaná právam žien a rodovej rovnosti. V tejto časti sa nachádzajú informácie, ktoré poukazujú na to, akým spôsobom sa poslanci z EĽS venovali problematike rodovej rovnosti v Európskom parlamente ( napríklad z 11.11. 2013 kedy tieňovým poradcom bola Anna Záborská v Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality ) ďalej taktiež sú tu informácie a tlačové správy z aktuálneho diania v rodovej politike. Najnovšia správa poukazuje na marcové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo analyzované v predchádzajúcom článku.

Analyzovaná  frakcia má vlastnú skupinu odborníkov European Ideas Network ( EIN ) – Európska sieť ideí. Odborníci zoskupení v EIN pracujú na najdiskutovanejších európskych otázkach. Za zmienku stojí diskusný dokument Svet v roku 2025 – Ako bude musieť Európska únia reagovať. V tomto dokumente okrem hospodárstva, globalizácie a bezpečnostnej politiky EÚ sa taktiež spomína potreba zvýšenia zamestnanosti žien. EIN považuje zvýšenie rodovo ženskej zamestnanosti za jeden z hlavných hospodárskych a morálnych cieľov komplexne celej Európskej únie. V časti venovanej ženskej zamestnanosti dokument hovorí o situácii zamestnanosti žien v jednotlivých členských krajinách EÚ ( na príklade Francúzska a Švédska odborníci poukazujú na reálnu možnosť fungovania vysokej miery zamestnanosti žien a vysokej pôrodnosti v týchto krajinách ). EIN v závere dokumentu apeluje o skutočnej potrebe reagovať a venovať sa otázke rodovo ženskej zamestnanosti a pôrodnosti.

V Manifeste EPP zo Štatutárneho Kongresu z roku 2012 je už na prvých stranách vyjadrený jednoznačný názor frakcie o rovnosti mužov a žien: ,, Men and women have equal rights. This should be reflected in all policies.“  Dokument okrem iného hovorí o potrebe odstránenia príčin nerovnosti v európskej spoločnosti. Stranícky Manifest EPP z roku 2014 z Dublinu nehovorí o rodovej politike v konkrétnych oblastiach, avšak v tomto programe je opakovane spomínaná potreba presadzovania rovnakých práv a príležitostí pre všetkých ľudí žijúcich v Európskej únii ako základná potreba pre každodenný život.

Súhrnne možno konštatovať, že analyzovaná frakcia v Európskom parlamente si uvedomuje potrebu rodovej rovnosti v európskej spoločnosti. Pre dosiahnutie rovnosti ako jedného zo základných pilierov svojej politiky vynakladá úsilie a snahu riešiť túto problematiku.

 

Druhou analyzovanou frakciou je Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente ( S&D ), ktorá je počtom zoskupených europoslancov druhou najväčšou  skupinou v Európskom parlamente. Strana vznikla roku 1953, taktiež frakcia prešla určitou transformáciou. Avšak súčasný názov frakcia používa až od roku 2009. Majoritu vo frakcii tvoria europoslanci z Party of European socialists ( PES ) – Strana európskych socialistov a iní poslanci sociálno – demokratických strán. Už z politického zamerania sociálnodemokratickej frakcie je evidentné, že táto frakcia kladie dôraz na zabezpečovanie spravodlivých a rovných sociálnych, občianskych a celospoločenských práv v Európskej únii.

Na oficiálnej webovej stránke S&D, v časti POLICIES je vyhradená sekcia ,, promoting solidarity, freedom, justice and equality“ kde možno nájsť mnoho súčasných a taktiež aj niekdajších aktivít frakcie z oblasti problematiky rodovej politiky. Stranícka politika sa k rodovej politike vyjadruje s jasnými víziami. Frakcia chce zaviesť opatrenia pre zabezpečenie rodovo rovného mzdového ohodnotenia a jednotné zabezpečenie práv a podmienok pre oba rody – mužský a ženský na pracovisku vo všetkých členských krajinách EÚ. Jednotlivé návrhy na zlepšenie v tejto oblasti frakcia ukotvuje v dokumente z roku 2014 ,, FREE MOVEMENT MUST BE MORE FAIR, NOT LESS FREE: OUR ALTERNATIVE, PROGRESSIVE VISION“. Cieľom frakcie je predchádzať diskriminácii na základe rodov a rasy v jednotlivých členských krajinách, a tým následne zlepšiť ekonomické a sociálne prostredie v EÚ. Záverom sa v dokumente spomína, že EÚ nie je len ekonomickým a politickým projektom, predovšetkým podľa S&D má ísť o Európsku úniu ako o projekt založený na princípoch solidarity, súdržnosti a rovnosti.

Europoslanec presadzujúci sa za rovnosť rodovo mzdového odmeňovania Marc Tarabella je zaradený práve vo frakcii S&D. Belgický socialista Tarabella stál za prijatím výročnej správy  o rovnosti medzi mužmi a ženami európskym parlamentom v plenárnom zasadnutí marci tohto roku.

Ďalší významný dokument frakcie – stranícky manifest hovorí o potrebe socialistickej reformy únie. V dokumente je obsiahnutá aj kritika rastúcej nerovnosti v spoločnosti. V manifeste sa nachádzajú jednotlivé návrhy na riešenia ( podľa frakcie ) problematických oblastí EÚ. Frakcia navrhuje rovnomerné riešenie a posilňovanie sociálnych a ekonomických práv a európskej demokracie. V týchto jednotlivých bodoch sa konkrétne rodová problematika nespomína, všetky body sú zakotvené vo všeobecnom merítku.

Záverom možno konštatovať pri frakcii S&D snahu o presadzovanie rodovej rovnosti v spoločnosti a predovšetkým v oblasti zamestnanosti.

 

Nasledujúca analyzovaná frakcia v zákonodarnom orgáne EÚ – v Európskom parlamente je Európski konzervatívci a reformisti ( ECR ). Skupina sa skladá zo 71 europoslancov zameraných na pravicový stred.  Strana má dlhoročnú históriu ale pod súčasným názvom funguje od roku 2009.

Na oficiálnej stránke ECR úvodom frakcia presadzuje tradičné hodnoty ako základ spoločnosti ( rodina, zodpovednosť, konkurencieschopnosť štátov ) a taktiež potrebu ,,eurorealitstickej“ politiky EÚ, tzn. vyzývajú úniu k zvýšeniu transparentnosti a pružnosti a k spolupráci zdravého rozumu ( ukončenie ,, Travelling Circus“ dochádzania europoslancov do Štrasburgu, zaistenie racionálnejšieho rozpočtu EÚ, obmedzenie byrokracie ).

Za významný dokument ECR možno spomenúť Commission Work Programme: Unleashing Europe´s potential. V tomto dokumente je spomínaných mnoho návrhov na zlepšenie fungovania EÚ. Zaujímavou je časť č. 6 venovaná (ne)zamestnanosti, kde ECR hovorí o znepokojení z nezamestnanosti mladých ľudí, avšak o zamestnanosti žien, či vyváženého rodovo mzdového ohodnotenia sa v tejto časti tak ako sa zakotvovalo pri predchádzajúcich frakciách EPP – ED a S&D vôbec nespomína. Nasledujúca časť programu venujúca sa spravodlivosti hovorí o potrebe nazerania na každého európana z individuálneho pohľadu, nakoľko práve tým bude vytvorený priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v celej EÚ. Za pozitívne možno konštatovať samostatnú časť 14. Equality venujúcu sa rodovej politike. Frakcia ECR sa tu vyjadruje o silnej podpore princípu rovnosti oboch rodov mužov a žien a taktiež k presadzovaniu rovnakých práv pre oba rody. ECR hovorí o nedostatku žien v európskych inštitúciach ( konkrétne menuje inštitúcie – Európska komisia, Európsky parlament, Európska centrálna banka ) a práve inštitúcie EÚ považuje za vhodný vzor pre rodovú rovnosť oboch rodov. ECR popisuje obavy z neustále sa zvyšujúceho domáceho násilia páchaného na ženách a navrhuje aby Komisia pracovala na prijatí nelegislatívnych opatrení týkajúcich sa tejto problematiky. Za podstatný a neustále narastajúci  problém v Európe považuje frakcia zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov. Ďalej konzervatívny europoslanci apelujú na zvýšenie dôrazu na smerníce zaoberajúce sa zabezpečením zdravia pri práci tehotným ženám.

Konzervatívny europoslanci z politickej frakcie ECR si uvedomujú problematiku rodovo nerovnocenného postavenia oboch rodov a jasne pomenúvajú oblasti rodovej politiky, ktoré považujú za potrebné vyriešiť a upozorňujú na to, akej problematike venovať zvýšenú pozornosť v oblasti rodovej politiky.

 

Analyzované tri najväčšie politické frakcie Európskeho parlamentu  EPP – ED, S&D a  ECR si uvedomujú potrebu riešenia problematiky rodovej politiky v Európskom parlamente. Každá  frakcia spomína vo svojich frakciových dokumentoch alebo v jednotlivých manifestoch rodovú politiku, poukazuje na jednotlivé problémy a následné možnosti riešenia rodovej politiky.

Týmito dokumentmi sa dá prejavený záujem zo strany frakcii hodnotiť ako pozitívny či už pre európanov – mužov a ženy, členské krajiny EÚ ako aj pre celú Európsku úniu.

Comments are disabled.