Európska únia sa zaviazala znížiť svoje emisie uhlíka do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990.

Autor: Lenka Haniková

Najväčším producentom Co2 na Slovensku, ktorý tvorí tretinu emisií krajiny, je oceliarska spoločnosť U.S. Steel v Košiciach, a preto má prejsť významnou technologickou zmenou.

Dekarbonizačný projekt oceliarskej spoločnosti počíta vďaka výstavbe elektrických oblúkových pecí so znížením Co2 až o dve tretiny.

Tento hutnícky podnik je zároveň jedným z najväčších zamestnávateľov s kľúčovým postavením v rámci regionálnej aj národnej ekonomiky. Dôsledkom technologických zmien v oceliarskom priemysle teda budú aj významné straty pracovných miest.

Budú sa musieť prispôsobiť

Podľa Plánu spravodlivej transformácie územia SR (MIRRI), ktorý vypracovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, čelí Košický kraj migrácii a odlivu mozgov.

Nesúlad medzi zručnosťami na trhu práce bude ďalej prehĺbený prepúšťaním zamestnancov v U. S. Steel Košice. Ohrození sú zamestnanci so strednou a nízkou kvalifikáciou, ktorí pravdepodobne budú potrebovať dodatočnú podporu pri hľadaní zamestnania a podporu pri rekvalifikácii.

Časť prepúšťania v regióne síce pokryjú odchody do dôchodku, no pre súčasných zamestnancov, ktorí budú ešte v produktívnom veku, bude potrebné prispôsobiť ich zručnosti potrebám trhu práce. Opatrenia spojené s dekarbonizáciou budú mať podľa štúdie za následok stratu takmer 2-tisíc pracovných miest.

Na základe údajov, ktoré MIRRI SR zozbieralo prostredníctvom nezáväznej online výzvy na predkladanie projektových zámerov, najmenej 56 subjektov súkromného sektora prejavilo záujem o podnikanie v košickom kraji, čím sa vytvorí viac ako 1 850 nových pracovných miest.

Pracovné miesta stratené transformáciou však nebudú znovu vytvorené bez možnej podpory veľkých spoločností.

Viac ako 400 miliónov eur z Únie

Pri transformácii má pomôcť aj Európska komisia, ktorá prijala Územný plán spravodlivej transformácie (TJTP) pre Slovensko. Tá stanovuje stratégiu pre investíciu vo výške 459 miliónov eur pridelených krajine z Fondu spravodlivej transformácie (JTF).

Fond na spravodlivú transformáciu je finančný nástroj v rámci politiky súdržnosti, ktorého cieľom je poskytovať podporu územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z prechodu ku klimatickej neutralite.

Uľahčí vykonávanie Európskej zelenej dohody, ktorá má za cieľ dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050. Na Slovensku je to okrem Košíc napríklad aj región Hornej Nitry, kde by tiež mali putovať peniaze na rekvalifikáciu pracovníkov v miestnej bani.

Ako fond pomôže v Košiciach

V Košiciach má fond pomôcť rekvalifikovať a zvýšiť kvalifikáciu približne 2 400 pracovníkov v oceliarskom priemysle. Má tiež pomôcť vytvoriť nové pracovné príležitosti v ekologických sektoroch v oblasti obnoviteľných energií, skladovania energie a modernizácie sietí diaľkového vykurovania, ktoré prinášajú úspory energie.

Tento fond však nie je určený na dekarbonizačné projekty priemyselných podnikov. Preto z neho nie sú vyčlenené peniaze konkrétne pre fabriku U.S. Steel.

V praxi sa môže tento fond nepriamo týkať ľudí, ktorí zmenia v nasledujúcich rokoch profesiu a budú sa chcieť rekvalifikovať. To je však proces, do ktorého budú vstupovať vzdelávacie inštitúcie.

Chcú popularizovať odborné školy

Jedným z týchto aktérov je aj Košický samosprávny kraj, ktorý aktuálne podal žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu rozvoja stredného odborného vzdelávania v rámci prvej výzvy z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Kraj predložil projektové zámery škôl v celkovej výške takmer 14,4 milióna eur, z toho spolufinancovanie župy predstavuje osem percent. Projektové zámery sú rozdelené na podporu infraštruktúry a vybavenie škôl, rozvoj a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a popularizáciu odborných škôl.

V rámci projektu má dôjsť aj k vzdelávaniu učiteľov, aktualizácii školských vzdelávacích programov a podpore nových učebných metód a inovatívneho prístupu k vzdelávaniu.

Košický samosprávny kraj sa o tieto finančné prostriedky uchádza aj preto, že chce prispôsobovať stredoškolské vzdelávanie potrebám na trhu práce a zvyšovať atraktívnosť stredného odborného vzdelávania.

„Okrem toho chceme vytvárať atraktívne prostredie nielen pre žiakov ale aj pre samotných učiteľov, do teoretického a praktického vyučovania chceme tiež zapájať odborníkov z praxe a etablovať duálne vzdelávanie, využívať vývojové trendy v technológiách a zvýšiť podiel praktickej časti prípravy na povolanie v rámci duálneho vzdelávania,“ vysvetľuje Anna Terezková, hovorkyňa košickej župy.

Nový študijný program

Jedným z aktérov vo vzdelávaní po transformácií hutníckeho priemyslu na východe Slovenska je aj Technická univerzita v Košiciach, konkrétne Ústav metalurgie na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie.

Na univerzite pripravujú nový študijný program so zreteľom na vývoj a aplikáciu nových metalurgických technológií vrátane nových trendov. Medzi nimi je napríklad aplikácia umelej inteligencie a strojového učenia ako nástroja riadenia a optimalizácie procesov v súlade s cieľom EÚ na znižovanie uhlíkovej stopy.

Národným garantom v rámci overovania kvalifikácií v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií je docent Branislav Buľko, riaditeľ Ústavu metalurgie FMMR TUKE. Garantuje kvalifikácie v odbore „hutnícky špecialista vo výskume a vývoji“ a „hutnícky špecialista technológ“ v sektore národného hospodárstva Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo.

Ústav metalurgie je okrem iného zapojený do prípravy dokumentu „Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo.“

Pokiaľ ide o pracovné príležitosti pre mladú generáciu v nových odvetviach hospodárstva, vznikajú nové odvetvia s vysokou mierou rastu – profesionálne, vedecké a technické služby, po ktorých nasleduje informačný a komunikačný sektor. Tieto odvetvia môžu následne vytvoriť atraktívne pracovné príležitosti pre mladú generáciu.

Fond spravodlivej transformácie je súčasťou politiky súdržnosti EÚ, ktorá je jednou z najkomplexnejších politík Európskej únie. Už viac ako tri desaťročia sa naň vyčleňuje veľká časť rozpočtu EÚ – v súčasnosti 392 miliárd EUR na roky 2021 až 2027 – venovaná konkrétne cieľu posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ, a to nápravou územnej nerovnováhy a podporou „harmonického rozvoja“ medzi krajinami a regiónmi. Implementácia tejto politiky sa uskutočňuje prostredníctvom takzvaného „zdieľaného hospodárenia“: národné a regionálne orgány, pod dohľadom Európskej komisie, publikujú viacročné programy a financie sa poskytujú projektom, ktoré spĺňajú špecifikované strategické ciele a zámery.

Titulná fotografia: pixabay.com, kepinator


Tento článok je súčasťou kampane YOUTHopia, novinárskeho projektu, ktorý vrhá nové svetlá na politiku súdržnosti EÚ.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *