Dňa 19. januára 2022 sme sa spolu s partnermi projektu Civic Debate Club o stretli na online na kick-off stretnutí. V úvode každý z piatich partnerov predstavil aktivity svojej organizácie a následne sme spoločne diskutovali o projekte, jeho cieľoch výsledkoch, ktoré sa budeme snažiť dosiahnúť čo najlepšie.

Podrobne sme krok po kromu diskutovali a naplánovalo podrobný harmonogram realizácie všetkých aktivít, ako aj konkrétny plán, ako pomôcť mladým ľuďom stať sa aktívnejšími občanmi, viac sa zapájať do občianskych aktivít a problémov a byť lepšími lídrami stojacimi za svojím hlasom a názorom. Cieľom partnerstva projektu je dosiahnúť ciele projektu inovatívným a interaktívnym prístupom, čo chceme dosiahnúť najmä využitím praxe občianskych debát ako skv náelého nástroja, ktorý pomáha mladým ľuďom získať vedomosti a skúsenosti o občianstve formou učenia sa praxou.

Môžete sa už teraz tešiť na výstupy projektu, ktoré uľahčia participáciu mladým ľuďom a dajú návod pracovníkom s mládežou ako zvýšiť záujem o aktívneho ončianstvo mladých ľudí prostredníctvom zapojenia sa do debatných klubov. Spoločne s partnermi vyvinieme:

  • Kurikulum pre občianske debatné kluby
  • Výskum a interaktívne infografiky o postojoch, vnímaní a mylných predstavách o správe vecí verejných medzi mladými ľuďmi

Projekt je financovaný z programu Erasmus+ Európskej únie, Kľúčová akcia 2: Spolupráca pre inovácie a výmenu osvedčených postupov (2021-1-SK02-KA220-YOU-000028866).

Comments are disabled.