Školstvo predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí politiky každého štátu. V školách sa vychovávajú budúce generácie. S akými programovými bodmi idú politické strany do parlamentných volieb? Dočkáme sa výraznejších koncepčných zmien v školstve po voľbách v marci 2016? Rozhodli sme sa pozrieť na programové vízie niektorých politických strán. Vybrali sme politické strany, ktoré v prieskume verejnej mienky agentúry Median z 31. januára 2016 dosiahli 5%, čo im zaručí vstup do parlamentu. Vychádzali sme primárne z volebných programov politických strán dostupných na webových stránkach každej spomínanej politickej strany. Vysokoškolskému školstvu sme sa nevenovali, keďže túto oblasť školstva považujeme za samostatnú a natoľko komplexnú, že by potrebovala priestor v samostatnom príspevku.

 

SMER- sociálna demokracia ide do volieb s veľmi stručným programom, ktorý obsahuje päť hlavných bodov, ktoré sú bohužiaľ dosť všeobecné. Školstvo je v programovom bode spojené so zdravotníctvom, dopravou a verejnými službami, čo môže nejednému evokovať, že školstvo ako také nie pre SMER-SD natoľko dôležité, aby bolo zahrnuté len v jednom svojom vlastnom samostatnom bode programu. Chvályhodne vidíme záväzok k zvyšovaniu platov zamestnancov v školstve. SMER-SD tiež zdôrazňuje využitie fondov EÚ na modernizáciu, s čím absolútne súhlasíme. No myslíme si, že fondy EÚ, treba viac využívať na projekty, ktoré posilňujú a zlepšujú ľudský kapitál a nielen do opravy škôl a stavby športových ihrísk.

 

#Sieť ide do volieb s celkom zaujímavými programovými bodmi. Posilnenie transparentnosti pri riadení škôl, otvorenej komunikácie od zriaďovateľov škôl, učiteľov, odborných pracovníkov, až po rodičov je jedným z ústredných bodov. Jej cieľom je zvýšiť vplyv školských rád, čo znamená viac zapojiť rodičov do chodu školy a dať im možnosť ovplyvňovať vo väčšej miere smerovanie školy. Takisto pri výbere riaditeľa má mať väčšie slovo školská rada samotnej školy. Podľa nás veľmi dôležitým bodom programu je záväzok doplniť počet školských psychológov, odborných asistentov, výchovných poradcov, ktorých úlohou je podľa nás odbremeniť učiteľa a umožniť mu sústrediť sa primárne na vzdelávanie. Pretože dlhodobým problémom je, že v triedach sú žiaci s poruchami učenia, ktorí vyžadujú odbornú pomoc pri učení, a učiteľ sa musí venovať celej triede a nemôže kvôli jednotlivcom zdržovať vyučovací proces. #Sieť má tiež vo svojom programe zvyšovanie platov učiteľ a tiež plánuje zaviesť osobné príplatky, ktoré budú ohodnocovať ich výkon. Celkovo chce #Sieť orientovať vzdelávanie na žiaka, ako kľúčovú časť vo vzdelávaní vidí obdobie, keď dieťa navštevuje základnú školu. Rozvoj záujmov, koníčkov dieťaťa vidí ako veľmi dôležitý už na základnej škole, ktoré potom môžu dieťaťu pomôcť vybrať si budúce smerovanie. Celkovo do roku 2020 chcú navýšiť prostriedky na školstvo z rozpočtu o 30%.

 

Most-Híd tiež ako #Sieť podporuje inkluzíve vzdelávanie znevýhodnených, ale aj postihnutých detí. V rámci tohto vzdelávania chcú obe strany zapojiť aj rodičov do rôznych kurzov, pretože oni často krát nevedia, čo dieťa potrebuje, aby sa mohlo rozvíjať. Most-Híd chce garantovať prvých deväť tried v materinskom jazyku a v mieste bydliska dieťaťa. Tento bod programu ukazuje, že strana tradične reprezentuje národnostné menšiny. Z programu Most-Híd vyplýva, že jedným z úplne najdôležitejších problémov školstva je úroveň odborného školstva a učňovského školstva. Podľa nich práve táto časť školstva potrebuje výraznú reformu. Ako tvrdia učňovské školstvo je školou zaostávajúcich skupín. Sú presvedčení, že metodická zmena, zmena učebnej látky, nové nastavenie požiadaviek, nastavenie kvality prinesie výrazné zmeny k väčšej inklúzii občanov zo znevýhodneného prostredia a pomôže vyriešiť problém s nekvalifikovanou pracovnou silou. Tu je dôležitý aj prieskum trhu, aby sa vedelo, o ktoré predmety je záujem. Keďže o Slovensku sa hovorí ako o automobilovej veľmoci, tak pravdepodobne bude dopyt po pracovníkoch, ktorí skončili nejaký odbor v strojárstve. Kladne vidíme názor, že odborné vzdelávanie by malo byť prepojené s konkrétnymi podnikmi, ktoré by si v školách vychovávali budúcich zamestnancov. Toto sa dá tiež preniesť k malým a stredným podnikateľom v menších regiónoch. V tomto prípade by tiež mohlo odborné vzdelávanie fungovať na základe trhových mechanizmov ponuky a dopytu.

 

Kresťansko- demokratické hnutie hneď na začiatku programu venovanému školstvu volá po ucelenej koncepcii školstva na 15 až 20 rokov, ktorá by sa nemenila vzhľadom na meniacu sa vládu. Tento bod je veľmi dôležitý, pretože učitelia aj rodičia sú dosť unavení z rôznych čiastočných zmien. Chcú tiež navýšiť financovanie školstva a zaviesť rovnaké normatívne financovanie na školské zariadenie. Fondy EÚ by sa mali čerpať na potreby daných škôl a nie na potreby ministerstva alebo ďalších úradov. Každá škola a jej pracovníci najlepšie vedia, na čo by chceli využiť fondy EÚ. Pozitívne vnímame bod, ktorý navrhuje definovanie spoločenského statusu učiteľa. Cieľom je okrem iného zlepšiť spoločenský status učiteľa, umožniť mu ďalšie vzdelávanie, a to aj prostredníctvom študijného voľna. Tiež hovoria o väčšej autonómii školy, čo by samozrejme pomohlo škole reagovať na jej aktuálne výzvy a problémy. KDH uvažuje o zavedení povinnej školskej dochádzky od 6 rokov do 18 rokov života. Tu je podľa nás namieste zdôrazniť, že je treba vytvoriť nejaké garancie, aby deti neboli umelo držané v škole do 18 rokov, len preto, že dovtedy je povinná školská dochádzka.

 

Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a NOVA idú do volieb so spoločným programom, ktorý je dosť stručný a adresný a obsahuje 23 opatrení. V opatrení číslo 22 sľubujú motivačnú mzdu učiteľom, čo znamená zvýšenie mzdy o 10% každý rok počas nasledujúceho volebného obdobia. S týmto je  spojená aj zmena spoločenského statusu učiteľa. Takisto chcú zvýšiť počet učiteľov v školských radách a tým posilniť ich hlas.

 

Strana Sloboda a Solidarita vo svojom programe chce dať oveľa väčšiu voľnosť a autonómiu školám. Navrhuje, aby sa učebnice, školské pomôcky nenakupovali centrálne, ale aby sa každá škola na základe svojho uváženia rozhodla, či kúpi tú učebnicu alebo druhú, či kúpi tablety alebo špičkovo vybaví laboratória chémie. Navrhujú tiež vyňať vyučovanie náboženskej výchovy z povinne voliteľných predmetov v rámci postupnej odluky cirkvi od štátu. Samozrejme nechcú brániť školám vo výučbe náboženstva, no každá škola sa bude môcť rozhodnúť sama, či hodiny náboženstva bude vyučovať. S autonómiou súvisí aj návrh, aby každé zariadenie zriadené školským zákonom (školy ale aj iné zariadenia) malo právnu subjektivitu. Nebránia sa tomu, aby školu viedol manažér, ktorý nemá učiteľské vzdelanie. Vo výbere riaditeľa má mať voľnosť zriaďovateľ. Kreditový systém nepovažujú za dobrý nástroj hodnotenia učiteľov. Hodnotenie ďalšieho rastu a kvality učiteľa by ostalo v rukách riaditeľa. Tu by však podľa nás mala byť doriešená objektivita takéhoto hodnotenia. Financovanie školstva má byť podľa normatívnych príspevkov, čo znamená, že sa určí príspevok, ktorý pokrýva prevádzku školy daného typu v plnom rozsahu. SaS zamýšľa preniesť do školstva rôzne inovatívne postupy a poznatky zo psychológie a vedy. Vyučovací proces by už nemal prebiehať len v laviciach, ale aj prostredníctvom rôznych aktivít. Deti by mali vo vzdelávacom procese stretávať aj iné vekové skupiny detí, ako len svojich rovesníkov. Tieto inovatívne postupy by mali byť súčasťou štúdia na pedagogických fakultách, kde by sa s nimi zoznámili budúci učitelia. Takisto uvažujú o definovaní profesijných štandardov učiteľa po ukončení štúdia, s prvou a druhou atestáciou. Tento krok môže výrazne prispieť k zvýšeniu kvality samotných učiteľov. Podporujú duálne vzdelávanie, spoluprácu medzi firmou a školou, kde si firma podnik vychová svojich zamestnancov s adekvátnou kvalifikáciou.

 

Slovenská národná strana ide do volieb s cieľom zjednodušiť a skvalitniť financovanie škôl, takisto chce zjednodušiť a upraviť hodnotenie kvality škôl, ale aj pedagógov. Kvalitu škôl chcú hodnotiť aj pomocou ďalších mimoškolských aktivít, do ktorých je škola zapojená. Po implementácii týchto opatrení sa dá čakať zmena v školstve. V ich programe je tiež bod venujúci sa spoločenskému statusu učiteľa a platovému ohodnoteniu. Tieto dve veci plánuje SNS zmeniť a učiteľom zvýšiť plat. Rozporuplne vidíme bod o povinnej školskej dochádzke do 18 rokov. Kto zaručí, že študenti chodia do školy, pretože chcú a nie preto lebo je zo zákona povinná školská dochádzka do tohto roku. V programe sa objavuje aj bod, ktorým chce SNS budovať národnú hrdosť a vlastenectvo. Cielene by mal byť vytvorený vzdelávací program, ktorého súčasťou by bolo spoznávanie pamätihodností a významných osobností. Toto môžeme hodnotiť pozitívne, ak bude tento vzdelávací program objektívny a vyvážený a bude viesť ku kritickému hodnoteniu dejín. Nemalo by to skĺznuť k posilňovaniu nekritického nacionalizmu. Samozrejme to musí byť spravené atraktívnou formou, aby to deti a mladistvých bavilo. Za veľmi zaujímavý považujeme posledný bod. Ide o úpravu zákona o športe, kde SNS navrhuje, aby každá nadnárodná spoločnosť podnikajúca na Slovensku odvádzala 3% zo zisku na šport, vedu alebo kultúru, štátna lotériová spoločnosť bude musieť odvádzať 50% zo zisku do slovenského športu a nakoniec investor bude musieť pri investičnej výstavbe zaniknuté športovisko nahradiť novým. Nevieme si celkom reálne predstaviť, prečo by mala zahraničná forma investovať do športu na Slovensku. Myslíme si, že zahraničné podniky už aj teraz fungujú ako sponzori niektorých športových klubov. Túto formu považuje za postačujúcu, keďže sa zahraničný podnikateľ rozhodol slobodne, do ktorého klubu chce investovať. Zaväzovať TIPOS investovaním do športu tiež nevidíme ako najšťastnejšie, lebo vidíme na Slovensku iné oblasti, ktoré potrebujú financie viac, ako je napr. aj samotné školstvo.

 

Celkovo môžeme povedať, že ústrednou témou programov politických strán je riešenie financovania školstva, s čím je spojené aj navýšenie platov učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Politické strany si uvedomujú, že školy potrebujú odborných asistentov a školských psychológov, ktorí by pomáhali deťom s rôznymi poruchami učenia. Veľkou témou je aj odborné školstvo a politické strany si uvedomujú jeho dôležitosť pri riešení nezamestnanosti na Slovensku. V programoch sa objavuje aj idea o väčšej autonómii škôl a snaha o väčšie zapojenie rodičov do chodu školy. Dúfame, že budúca vláda sa dohodne a implementuje viaceré z opatrení, s ktorými idú v tomto článku spomínané politické strany do predvolebného boja a nastaví cestu k modernému školstvu na Slovensku.

Comments are disabled.