Aj po dvoch rokoch, kedy Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu (EÚ), sú stále prítomné problematické obchodné otázky. Veľkej Británii sa však aj napriek dohodnutej obchodnej dohode s EÚ nedarí naplniť všetky podmienky. Dokazuje to hlavne problematika zavedenia hraničných kontrol v krajine. Británia už totiž štvrtýkrát odloží kontroly tovaru smerujúceho z Írska a zvyšku EÚ do Británie.

Britská vláda argumentuje tým, že zavedenie kontrol najmä na agropotravinárske výrobky prichádzajúce do Británie z EÚ, by mohli ešte viac zaťažiť podniky v čase rastúcej inflácie a taktiež s ohľadom na súčasnú krízu na Ukrajine, čo by sa odrazilo aj na konečných cenách pre spotrebiteľov.

Dôsledky hraničných kontrol

EÚ na konci prechodného obdobia v januári 2021 zaviedla colné kontroly tovaru prichádzajúceho na jednotný trh zo Spojeného kráľovstva, presne podľa dohody. Vláda Veľkej Británie však opakovane odkladá zavedenie týchto kontrol na vlastnom území. Dané zavedenie kontrol je plánované v tomto roku a to postupne v jednotlivých fázach od januára do novembra.

Práve problematika hraničných kontrol znamená pre spoločnosti zvýšené náklady na administratívu ktorú vytvoril protokol Severného Írska, požiadavky na DPH, colné kontroly a požiadavky na pravidlá pôvodu. To všetko navyše spôsobuje meškania na hraniciach, čo môže komplikovať dohodnuté kontrakty a lehoty dodania. Ďalším problematickým aspektom predstavujú aj neotestované mechanizmy na kontrolu tovaru z EÚ, čím sa vytvára riziko ich zneužívania. Európske spoločnosti vyvážajúce do Veľkej Británie sú zaťažené novými pravidlami dovozu. Príkladom je certifikácia pre určitú skupinu tovarov a prekážky pri kontrolovaní živočíšnych produktov, ktoré by mali byť dokladované konkrétnou sprievodnou dokumentáciou.

V rámci administratívneho zaťaženia pri zavedení colného konania už podnikatelia nemôžu využívať  autorizovaného a zodpovedného zástupcu so sídlom v EÚ na operácie v GB, čím sa podstatne zvyšujú aj administratívne náklady spoločností.

Niektoré dopady Brexitu sa už prejavili

Na celkové hodnotenie ekonomických dôsledkov Brexitu je ešte priskoro. Tie sa budú dať zhodnotiť až v paralele najbližších piatich, alebo desiatich rokov.

Avšak pri súčasnej situácií problematických bodov Brexitu si môžeme všimnúť, že ovplyvňujú práve výkonnosť exportu Veľkej Británie. Podľa Holandského úradu pre analýzu hospodárskej politiky, vývoz tovaru z Veľkej Británie klesol za tri mesiace do januára o 14 percent v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou v roku 2020.

Predpokladané je aj zníženie obchodnej výmeny o približne 10%. Spojené kráľovstvo bude musieť na danú situáciu reagovať, nakoľko vývoz tovarov do EÚ predstavuje 58% celkového exportu krajiny, nezabúdajúc aj na vysokú mieru v rámci obchodu so službami.

Spojené kráľovstvo dováža služby najmä z USA, Francúzska, Nemecka, Írska, Španielska a napokon aj z Holandska.

Riešenie zo strany britskej vlády

Súčasná situácia teda nijak neodzrkadľuje splnenie jedného z veľkých prísľubov Brexitu- uvoľnenie britských podnikov a ich maximalizáciu produktivity na trhu.

Plán britskej vlády na vytvorenie „najúčinnejšej hranice na svete“ do roku 2025, má na spomenuté problémy reagovať. Je však otázne či sa podarí naplniť tento plán pri neustálom odkladaní kontrolných mechanizmov a taktiež pri odďaľovaní samotného plánovania tohto vládneho cieľa.

Odhliadnuc od problematiky hraničných kontrol celkovú ekonomickú situáciu Veľkej Británie výrazne ovplyvňuje aj postpandemické spomalenie rastu ekonomiky, zvýšenie nákladov zapríčinené vojenskou krízou na Ukrajine spolu s najvyššou mierou inflácie v krajine od roku 1992. Súčasné globálne výzvy preto môžu viesť k poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) v nasledujúcich obdobiach a spôsobiť tak recesiu britskej ekonomiky.

Obchodné vzťahy so Slovenskom

Aj napriek tomu, že dohoda o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom odstránila pocit neistoty stále sa objavujú komplikácie vo vzájomnej výmene, ktoré ovplyvnia obchod aj so Slovenskom.

Miera slovenského zahraničného obchodu s Veľkou Britániou má výraznú úroveň, nakoľko obchodná výmena za január 2022 predstavuje vyše 355 miliónov eur. Spojené kráľovstvo je pre Slovensko taktiež významným investičným partnerom. Napríklad najväčšiu britskú investíciu na Slovensku má Jaguar Land Rover v hodnote 1,4 mld. EUR, ktorý v roku 2019 spustil svoj prvý závod v Nitre.

Na druhú stranu aj slovenské spoločnosti majú v Spojenom kráľovstve značný investičný potenciál a to najmä v oblastiach infraštruktúry, stavebníctva, energetiky, digitálnych technológií, alebo aj v potravinárstve. Napríklad Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska uviedol, že riešia otázku vývozu slovenských vín do Spojeného kráľovstva. Britský trh je navyše otvorený inováciám, nakoľko ide o veľmi rozvinuté prostredie pre výskum a vývoj v celej Európe.

Už spomenuté hraničné prekážky spôsobené vystúpením Veľkej Británie z jednotného trhu a colnej únie tak ovplyvnia aj slovenské spoločnosti zameriavajúce sa na tento trh. Riziká s tým spojené sú najmä zložitejšia administratíva, zvýšenie nákladov firiem a časovo náročnejšia výmena tovarov alebo služieb. V tomto ohľade poskytuje pomoc práve Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré vyčleňuje finančné prostriedky na zníženie dopadov Brexitu na slovenské podniky. Výzva je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré preukážu dopady brexitových opatrení na svoje podnikanie.

Popri obchodných rizikách spojených so situáciou Brexitu sa v súčasnosti objavuje aj ďalšie nebezpečenstvo pre slovenské podniky. Stupňuje sa výskyt ekonomických podvodov. Tie sa uskutočňujú predovšetkým cez ponuku predaja produktov v oblasti priemyslu, stavebníctva alebo poľnohospodárskych tovarov, prípadne v oblasti elektroniky.

Podvodné spoločnosti  na toto konanie využívajú osobné údaje už existujúcich britských firiem. Slovenské spoločnosti by preto mali zvážiť výhodné ponuky ako nízka cena objednávaného tovaru z Veľkej Británie alebo na mimoriadne zaujímavý dopyt po určitých produktoch v GB.

Používanými metódami je aj obrátenie pozornosti od riešenia otázok logistiky a dovozu tovaru a zameranie sa na platobné záležitosti na čo si taktiež musia slovenský podnikatelia dávať pozor. Preventívna ochrana voči ekonomickým podvodom je venovanie pozornosti detailom v oficiálnej komunikácií, v overení si presného názvu partnerskej spoločnosti, prípadne si vyžiadať obchodné referencie.

Comments are disabled.