Predchádzajúci článok o rodovej politike v rámci slovenskej politickej scény popisoval programový postoj politických subjektov k rodovej politike strán SMER – SD a KDH. V poradí druhá časť analýzy popisuje taktiež volebné programy politických strán kandidujúcich v posledných, predčasných voľbách do NR SR. Analýza poukáže na to, akým spôsobom vnímajú rodovú politiku strany  OĽaNO, Most – Híd, SDKÚ- DS a SaS.

 

Politický stredopravicový subjekt založený v roku 2011 pod vedením Igora Matoviča – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,  skončil vo voľbách v poradí na treťom mieste so ziskom 8, 55 % a tým pádom s obsadením 16 poslaneckých mandátov. Strana  OĽaNO mala svoj volebný program postavený na jasných bodoch, súhrnne na 22 stranách.

V úvode programu strana popisuje snahu riešiť korupciu, klientelizmus, byrokraciu a nesprávne nakladanie s verejnými financiami. Hlavným cieľom strany je priniesť do politiky ,,novú krv“  respektíve nových politikov a odborníkov zo svojej profesijnej oblasti. Prioritne sa program zameriaval na podporu zamestnanosti, zvýšenie zamestnávania zdravotne postihnutých občanov, skvalitnenie podnikateľského a živnostenského prostredia na Slovensku či vyriešenie problému tzv. rómskej komunity. Za pozitívum volebného programu možno považovať jasnosť a zrozumiteľnosť predkladaného programu a vytýčených cieľov strany pre občanov.

Avšak čo sa týka konkrétnej problematiky rodovej politiky, tak strana ani v jednom z programových bodov nepopisuje rodovú politiku ako takú. Nespomína nijakým spôsobom ani mužský a ženský rod v súvislosti s rovnocenným postavením v slovenskej spoločnosti. Strana OĽaNO ani nepredkladá žiadne vízie a snahu o riešenie problematiky rovnocenného postavenia oboch rodov na Slovensku v akejkoľvek spoločenskej oblasti.

OĽaNO v kapitole 6 volebného programu s názvom ,, Občan je viac ako politik a úradník. Chceme vrátiť štát do rúk občanov a rozvíjať skutočnú občiansku spoločnosť“ popisuje potrebu napravenia postavenia občana a potrebu rovnakých pravidiel pre všetkých. Strana v kapitole kritizuje, že na Slovensku neplatia rovnaké pravidlá pre všetkých.

Konštatovať sa dá, že aj keď  stranícky program nehovorí priamo o rodovej politike, tak strana  OĽaNO si uvedomuje potrebu rovnosti v občianskej spoločnosti.

 

Stranu pravicového charakteru Most – Híd podporilo vo voľbách 6, 89 % voličov, čím si v porovnaní s predchádzajúcimi národnými voľbami polepšili o jedno miesto smerom nahor, a tým strana skončila na štvrtom mieste. Volebný program strany pozostáva z 93 článkov. Strana už v predhovore ,,Len zodpovedne“ popisuje snahu a potrebu angažovať ženy v ekonomickej oblasti, okrem iného predhovor hovorí o hlavných cieľoch strany, a tým je zachovanie existujúcich sociálnych skupín a sociálne odkázaných skupín obyvateľov.  V časti programu ,, Zodpovedná hospodárska politika ako základ stability v krajine“ program v článku 9 popisuje, že snahou je ,,vybudovať pätnásť centier pre podporu podnikania žien prostredníctvom networkingu a mentoringu“ v článku 11 taktiež ,, odstraňovať diskrimináciu žien v podnikaní a na pracovisku.“ Za pozitívum z volebného programu v oblasti poňatia rodovej politiky stranou Most – Híd možno považovať taktiež článok 70, ktorý hovorí o potrebe zavedenia systému vzdelávania v oblasti ľudských práv, a to aj vrátane rodovo citlivej výchovy.

Konštatovať sa dá, že strana jasne a zrozumiteľne definuje svoje ciele v oblasti rodovej politiky a jasne pomenúva problémy, ktoré treba zlepšiť v tejto oblasti.

 

Ďalší analyzovaný politický subjekt stredopravicová konzervatívno – liberálna politická strana Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana ( SDKÚ – DS ) vo voľbách získala podporu od voličov 6, 10 % hlasov.  Volebný program tohto politického subjektu možno hodnotiť ako naozaj obsahovo rozsiahly. Program mal určené štyri základné kapitoly. Hodnotiť sa dá ako prehľadný s jasnými víziami a jednoznačnými cieľmi.

Prvá kapitola hovorí o oblastiach (ne)zamestnanosti, dopravy, energetiky, rozvoju vidieka a regiónov. Druhá kapitola nesie názov ,, Profesionálne riadený a spravodlivý štát, v ktorom je poriadok a platí zákon.“ Prvé dve kapitoly  nehovoria o rodovej politike. Tretia kapitola v časti o školstve hovorí o snahe strany presadiť v materských školách opatrenia na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetky deti v školách.  V poradí posledná, štvrtá kapitola volebného programu SDKÚ – DS predkladá snahu o zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. V časti 4.2.3 Zlepšíme dostupnosť zdravotnej starostlivosti strana vyjadruje postoj k solidárnemu zdravotníctvu, nakoľko ,,sme si všetci rovní“

Volebný program strany SDKÚ – DS konkrétne o rodovej politike nehovorí ani v jednej časti svojho volebného programu, avšak z jednotlivých vyššie menovaných článkov cítiť uvedomenie si potreby rovnocenného a rovnoprávneho postavenia detí a občanov na Slovensku.

 

Posledným analyzovaným programom je volebný program liberálnej, pravicovej strany Sloboda a Solidarita ( SaS ) Vo voľbách do NR SR roku 2012 skončil tento politický subjekt so ziskom 5, 88 % a na mandátoch sa tento zisk premietol v počte 11 mandátov pre SaS. Volebný program sa dá hodnotiť ako príliš obsiahli, zahŕňa 120 bodov programu a ku každému bodu programu je zreteľne popísané riešenie, ktoré strana navrhuje. Úvod volebného programu sa nesie v kritickom hodnotení predchádzajúcej vlády a súčasnej situácie ( vtedajší rok 2012 ) na Slovensku. V časti o daniach popisuje strana snahu o presadzovanie rovnosti v oblasti odvodov zamestnancov a aj pre samostatne zárobkovo činné osoby, taktiež komplexne program hovorí o potrebe spravodlivého daňového a odvodového systému. Opätovne to možno vnímať ako uvedomenie si potreby rovnosti v slovenskej spoločnosti.

V časti programu venovaného sociálnej politike v bode programu č. 24 program hovorí ,,oblasť rodinnej politiky by sa mala zmeniť tak, aby bola v praxi dodržiavaná rodová rovnosť, najmä v súvislosti s rozvodovým konaním pred súdom a následným rozhodnutím súdov o starostlivosti o dieťa“ taktiež tento článok hovorí o diskriminácii otcov, nakoľko zažitými rodovými stereotypmi v drvivej väčšine súdy zverujú deti matkám. V tejto oblasti SaS navrhuje zmeniť zákon o rodine spôsobom väčšieho zohľadnenia rodovej rovnosti v rozhodovaní súdov pri zverení dieťaťa do starostlivosti rodičov v rozvodom konaní.

V ďalších článkoch programu nie je spomínaná rodová politika avšak opätovne je v programe spomínaná potreba rovnosti a rovnocenného postavenia slovenských občanov v roznych spoločenských oblastiach.

 

V druhej časti analýzy začlenenia rodovej politiky do predvolebných programov štyroch politických subjektov  OĽaNO, Most – Híd, SDKÚ- DS a SaS možno označiť predvolebné programy strán Most – Híd a SaS za strany, ktoré sa najvýraznejšie zaoberali rodovou politikou a jasne pomenovali snahy o zmenu v tejto oblasti. Avšak súhrnne vo všetkých doteraz analyzovaných predvolebných programoch sa dá konštatovať ako veľmi slabé zahrnutie rodovej politiky do straníckych politík.

Comments are disabled.